Etiket arşivi: uzman yardımcısı

Türkiye Kalkınma Bankası

Türkiye Kalkınma Bankası 40 adet uzman yardımcısı alacaktır

 Türkiye Kalkınma Bankası 40 adet uzman yardımcısı alacaktır

Türkiye Kalkınma Bankası, İİBF ve Siyasal bölümleri mezunlarından 23 adet, Mühendislik bölümü mezunlarından 17 adet olmak üzere; toplamda 40 adet uzman yardımcısı alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:
 • UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI
 • Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine;
 • - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan mali alanda çalıştırılmak üzere 15 Uzman Yardımcısı,
 • - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan ekonomi alanında çalıştırılmak üzere 8 Uzman Yardımcısı,
 • - Mühendislik Fakültesi ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan 12 Uzman Yardımcısı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olanlardan 3 Uzman Yardımcısı ve Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olanlardan 2 Uzman Yardımcısı,
 • olmak üzere sınavla toplam 40 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir.
 • Banka, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
 • Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav 10/01/2016 tarihinde Ankara’da saat 10:00′da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
 • A) Sınava başvuracak adayların;
 • 1 - a) Türk vatandaşı olması,
 • b) Kamu haklarından yasaklı bulunmaması,
 • c) Türk Ceza Kanununun 53′üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmaması,
 • ç) Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması,
 • d) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
 • e) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olması,
 • f) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olması.
 • g) 01/01/2015 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlu adayların başvuruları kabul edilecektir),
 • ğ) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması,
 • h) Banka tarafından daha önce açılmış Uzman Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla girmemiş olması,
 • 2 - Sınava girmek için müracaat eden adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 05/06 Temmuz 2014 veya 04/05 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda;
 • - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan mali alanda sınava gireceklerin KPSSP26, KPSSP50 ve KPSSP59 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 300 aday arasında yer alması,
 • - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlardan ekonomi alanında sınava gireceklerin KPSSP18, KPSSP22 ve KPSSP28 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 160 aday arasında yer alması,
 • - Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 240 aday arasında yer alması,
 • - Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 60 aday arasında yer alması,
 • - Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olanların KPSSP4 ve KPSSP7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puana sahip 40 aday arasında yer alması,
 • (Sınava katılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır.)
 • 3- Adayların siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için ÖSYM tarafından sınav başvuru tarihi esas olmak üzere son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce branşında (YDS veya e-YDS) en az 50 puan almış olması veya TOEFL İBT sınavından en az 60 puan almış olması,
 • gerekmektedir.
 • B) Başvuru esnasında istenecek belgeler:
 • Sınava girmek isteyen adaylar 23/11/2015 – 04/12/2015 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr internet sitesi üzerinden ön başvuruda bulunacaklardır.
 • Sınava başvuran adaylardan sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak ön başvuruda sanal pos aracılığıyla herhangi bir ek ücret ödenmeksizin 70,00 TL (Yetmiş Türk Lirası) sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınava girip girmediklerine bakılmaksızın sınav ücreti geri ödenmeyecektir. Sınava girmeye hak kazanamayan adayların katkı ücretleri ön başvuruda bildirdikleri IBAN numarasına iade edilecektir.
 • Başvuru koşulları uygun bulunan adaylar;
 • 1 – Bankanın internet sayfasından (www.kalkinma.com.tr) veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından temin ederek dolduracakları Giriş Sınavı Başvuru Formunu,
 • 2 – 2 adet vesikalık fotoğrafı,
 • 3 – KPSS Sonuç Belgesi ile YDS, e-YDS veya TOEFL İBT sonuç belgelerinden herhangi birisini,
 • 04/12/2015 tarihi saat 17:30′a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35 06440 Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden ya da posta yolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Başvuru evrakı eksik olan, evrakında silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve Giriş Sınavı Başvuru Formunda yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • C) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, 30/12/2015 tarihinden itibaren https://aday.ankara.edu.tr internet sitesi üzerinden Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte TC Kimlik No yazılı ve güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.
 • D) Yazılı Sınav ve Konuları:
 • Sınavın yazılı aşaması test biçiminde ve tek oturum halinde yapılacaktır. Sınav 100′er adet alan bilgisi sorusundan oluşacaktır.

 

 • I – Mali alanda sınava girecek Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

Konular

% Ağırlık

Genel Muhasebe

30

Şirketler Muhasebesi

10

Maliyet Muhasebesi

15

Finansal Matematik

15

Mali Tablolar-Finansal Analiz

30

 • II – Ekonomi alanında sınava girecek Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

Konular

% Ağırlık

Mikro İktisat

15

Makro İktisat

15

Para-Banka ve Finansal Piyasalar

15

Maliye Politikası

10

Uluslararası İktisat

10

Matematiksel İktisat

15

Türkiye Ekonomisi

10

İstatistik

10

 • III – Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

Konular

% Ağırlık

Matematik ve mühendislik uygulamaları

10

Sayısal mantık tasarımı

5

Bilgisayar mimarisi

10

Veri haberleşmesi

5

Bilgisayar programlama

25

Bilgisayar ağları

5

Veri yapıları ve algoritmalar

20

Ağ ve bilgi güvenliği

5

Genel matematik

5

Genel istatistik

5

Olasılık hesapları

5

 • IV – Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar için sınav konuları ve dağılımı;

Konular

% Ağırlık

Matematik (calculus I-II, diferansiyel denklemler ve lineer cebir)

10

İstatistik

10

Yöneylem Araştırması

10

Yatırım Analizi

10

Servis Sistemleri

5

Üretim Planlama ve Kontrolü

10

Benzetim

15

Süreç Yönetimi

10

Kalite Yönetimi

10

Finansal Modelleme

10

 • şeklinde oluşacaktır.
 • - Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu ve benzeri elektronik aygıtlar alınmayacaktır.
 • E) Değerlendirme
 • -Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için her bir aşamadan en az 70 puan almaları şarttır.
 • - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak üzere yapılacak sıralamada siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından mali alanda ilk 60 aday, ekonomi alanında ilk 32 aday, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 48 aday, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 12 aday ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından ilk 8 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.
 • Adaylar sınav sorularına ve sınavın uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi İBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesabına 15 TL (Onbeş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav dalının yazılı olduğu dilekçe ile Bankaya yapacaklardır.
 • Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi İBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba 15 TL (Onbeş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav dalının yazılı olduğu dilekçe ile Banka’ya yapacaklardır.
 • Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
 • -Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konulara ilişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar Kurul üyelerince hazırlanacak soru ve cevap setleri ile değerlendirilecektir.
 • -Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak elde edilen ortalama sonucuna göre; siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu ile mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği mezunu adayların giriş sınavı puanı ve başarı sırası belirlenecektir. Eşit puan alan adaylar arasındaki sıralamada mezuniyet sonrası eğitim durumu, yabancı dilbilgisi düzeyi ve KPSS puanı dikkate alınacaktır. Gerek görüldüğünde asil aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.
 • F) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, adaylarda aranacak diğer şartlar ile istenecek diğer belgeler sözlü sınav tarihi ve yeri ve giriş sınavını kazananların listesi Bankanın internet sayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olan adayların adreslerine ayrıca yazılı olarak tebligat yapılacaktır.
savunma-sanayii-mustesarligi-ssm

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı alımı ilanı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı; 1 adet Bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği, 2 adet Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği; 2 adet Endüstri Mühendisliği; 1 adet Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği; 2 adet Makine Mühendisliği; 1 adet Mekatronik Mühendisliği mezunu olmak üzere toplamda 9 adet uzman yardımcısı alıyor. İlan detayları konudadır.

 • MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığından:
 • SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
 • A. Genel
 • 1 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Mülakat Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci, derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN

Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Mühendisliği/

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2

Endüstri Mühendisliği

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/ Uçak Mühendisliği/ Uzay Mühendisliği

1

Makine Mühendisliği

2

Mekatronik Mühendisliği

1

TOPLAM

9

 • B. Sınav Başvuru Şartları
 • 1 - Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmaları,
 • b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,
 • c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları, (01/01/1980 tarih ve sonraki doğumlular),
 • ç) 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 ve tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)’ndan birinden P1 puan türünde en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları,
 • d) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.
 • 2 - Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 • C. İstenen Belgeler
 • 1 - Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 09.11.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.
 • a) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
 • b) Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf.
 • c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için)
 • ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.
 • 2 - Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
 • Ç. Giriş Sınavına Çağrı
 • 1- Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınav’larından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava çağrılacaktır.
 • 2- Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınav tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet (www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir.
 • 3- Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.
 • 4- Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.
 • D. Giriş Sınavı
 • 1- Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Adayın başarı puanı, Sözlü sınav puanıdır.
 • 2- Sözlü sınav, adayların;
 • a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir
 • 3- Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanır.
 • E. Değerlendirme ve Atama
 • 1- Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı konularında 100 puan üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.
 • 2- Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.)
 • 3- Giriş Sınav Komisyonu; Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 4 (dört) katı kadar aday başvurusu olmaması veya yapılacak giriş sınavı sonucunda öğrenim bölümleri için ayrılan kontenjan sayısı kadar başarılı aday bulunmaması hallerinde, ilanda belirtilen öğrenim bölümleri arasında kontenjan kaydırmak suretiyle değişiklik yapabilir.
 • 4- Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmez.
 • 5- Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde (www.ssm.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.
 • 6- Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez.
 • 7- Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 • 8- Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar.
 • F. Bilgi Alma
 • 1- Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 0 312 411 90 61 veya 0 312 411 92 81 numaralı telefonlarından temin edilebilir.
bddk-Bankacilik-Duzenleme-ve-Denetleme-Kurumu

BDDK, 70 adet uzman yardımcısı alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2 aşamalı sınav ile; Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 70 adet uzman yardımcısı alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
 • BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI, BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı unvanları ile meslek personeli alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
 • Giriş sınavının yazılı aşaması, 14 – 15 Kasım 2015 tarihlerinde iki gün sabah ve öğleden sonra oturumları halinde ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde (Ankara) gerçekleştirilecektir. Giriş sınavının sözlü aşamasının tarih ve yeri ise yazılı sınavı kazanan adaylara Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilahare duyurulacaktır.
 • Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, bankacılık uzman yardımcısı için 40 ve BDDK uzman yardımcısı için ise 10′dur.
 • I. BAŞVURU ŞARTLARI:
 • 1 - a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği,
 • b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk,
 • c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,
 • ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği,bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.
 • 2 - 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) ;
 • a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak.
 • b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunmak.
 • c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 140 kişi, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 240 kişi içerisinde bulunmak.
 • ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP11, KPSSP20 veya KPSSP21″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak.
 • d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.
 • Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
 • 3 - 01/01/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 4 - Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava son başvuru tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.(Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)
 • 5 - Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) yer alan “Sınav Broşürü”nde belirtilen genel şartları taşımak.

 

 • II. SINAV BAŞVURUSU:
 • Başvurular, 15 Ekim 2015 tarihi saat 10:00′da başlayıp, 30 Ekim 2015 tarihi saat 17.30′da sona erecektir. Başvuru belgeleri; başvuru formu, son üç ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf ile KPSS sınav sonuç belgesinden oluşmaktadır.
 • Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalara belirtilen internet sayfasında yer verilecektir.
 • Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, en geç 09 Kasım 2015 tarihi saat 17:00′a kadar Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.
 • III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 • A) Yazılı Sınav; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıdadır:
 • 1 - Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;
 • a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
 • b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
 • c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme,Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
 • ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
 • d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • 2 - Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)
 • a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
 • b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
 • c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
 • ç) Bilgisayar mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
 • d) Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler,
 • e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe ‘ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • 3 - Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)
 • a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
 • b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
 • c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
 • ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
 • d) Olasılık, İstatistik,
 • e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
 • f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
 • g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
 • ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe ‘ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • 4 - Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
 • a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
 • b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
 • c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
 • ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk,
 • d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • 5 - BDDK uzman yardımcılığı için;
 • a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
 • b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),
 • c) İktisat: Makro İktisat ve Mikro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi,
 • ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,
 • d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.
 • B) Sözlü Sınav; Sözlü sınav adayların;
 • a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.
 • C) Sınavın Değerlendirilmesi; Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.
 • IV. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:
 • Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan şartlar, sınava başvuru şekli ve süresi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer açıklayıcı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.
 • BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
 • (www.bddk.org.tr)
 • Tel: (0 312) 455 6942 – 455 4289 – 455 6854 – 455 6860 – 455 6839
 • Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.bddk.org.tr adresinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.
hazine müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı 65 adet uzman yardımcısı alımı ilanı

Hazine Müsteşarlığı İktisat, İşletme, Hukuk, Endüstri, Bilgisayar mühendisliği mezunu toplamda 65 adet uzman yardımcısı alacaktır. İlan detayları konudadır.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından:

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 • 1 – GENEL
 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN

ADET

İktisat

25

İşletme

20

Endüstri Mühendisliği

10

Hukuk

5

Bilgisayar Mühendisliği

5

TOPLAM

65

 • Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
 • 2 – SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
 • Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:
 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 tarih ve sonraki doğumlular),
 • c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
 • d) ÖSYM tarafından 2014-2015 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,
 • e) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 – 6 Temmuz 2014 ve 4 – 5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),
 • İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 500 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir),
 • İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir),
 • Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
 • Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir),
 • Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan için sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir),
 • Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş sınavına giremezler.
 • 3 – BAŞVURU
 • Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 19.10.2015 tarihinden 30.10.2015 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır.
 • Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:
 • a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden,
 • b) “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 36 Kat 5, 06510 Emek/ANKARA” adresine şahsen,
 • c) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).
 • 30.10.2015 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 30.10.2015 tarihi mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • 4 – ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURU
 • Şahsen başvuruda bulunacak adayların yanlarında nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır.
 • Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:
 • a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip dolduracakları “İş Talep Formu”,
 • b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,
 • c) KPSS puan belgesinin fotokopisi,
 • ç) YDS puan belgesinin fotokopisi,
 • d) 4,5×6 ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • 5 – SINAV ŞEKLİ
 • Sınav, klasik usulde yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
 • Yazılı sınavda bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:
 • - İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi,
 • - Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat.
 • Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre sözlü sınava, Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince her bir sınav alanı kontenjanının 3 katı aday sözlü sınava davet edilecektir. Her bir alan için son sıradaki puana birden fazla adayın sahip olması durumunda, söz konusu aynı puana sahip adayların tümü sözlü sınava davet edilecektir.
 • Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav puanlarının ayrı ayrı 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.
 • 6 – YAZILI SINAV KONULARI
 • Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
 • a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para – Banka, Ekonometri,
 • b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe,
 • c) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler – İdari Yargı), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
 • ç) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe,
 • d) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği,
 • 7 – SÖZLÜ SINAV KONULARI
 • Sözlü sınav, adayların;
 • a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri,
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
 • yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
 • Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • 8 – SINAV TARİHİ VE YERİ
 • a) Yazılı sınav 21 Kasım 2015 Cumartesi günü “Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beşevler/ANKARA” adresinde saat 10:30′da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
 • Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar, giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
 • b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir.
 • 9 – KİMLİK BELGESİ
 • Adaylar, yazılı sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.
 • 10 – KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI
 • Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 • 11 – BİLGİ ALMA
 • Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.
 • Telefon Numaraları : (0 312) 204 61 10
 • (0 312) 204 64 69
 • İnternet Sayfası : http://www.hazine.gov.tr
 • Adres : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 36 Kat 5, 06510 Emek/ANKARA