Etiket arşivi: uzman alımı

osym

ÖSYM, 6 adet uzman yardımcısı alıyor

ÖSYM, 6 adet uzman yardımcısı alıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Ösym), 2 adet Matematik, 1 adet Grafik, 1 adet Psikoloji, 1 adet Türkçe, 1 adet Bilişim mezunlarından olmak üzere, kpss puanıyla toplamda 6 adet uzman alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:
 • ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri sınıfından 6. ve 8. derecelere atanmak üzere toplam 6 (altı) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.
 • Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 27/12/2015 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Alanı

Kadro Adeti

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Sınav Türü ve Puanlar

Matematik

2

Matematik Bölümü

Matematik Öğretmenliği

Matematik Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

KPSSP5

80 puan

Grafik

1

Grafik

Grafik Tasarım Bölümü

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım

KPSSP1

70 puan

Psikoloji

1

Psikoloji Bölümü

KPSSP6

80 puan

Türkçe

1

Türk Dili Edebiyatı Bölümü

Türkçe Öğretmenliği

KPSSP8

80 puan

Bilişim

1

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar Enformatik

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Yazılım Mühendisliği

KPSSP70

80 puan

 • SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 • 1) 2014 veya 2015 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan sınav türü ve puanlarına göre asgari puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2014 veya 2015 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).
 • 2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 • 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 4) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 • 5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.
 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ:
 • 2014 veya 2015 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden tabloda yer alan sınav türü ve puanlarına göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımladığı tarihten başlamak üzere 01/12/2015 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.
 • YAZILI SINAV:
 • Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.
 • SÖZLÜ SINAV:
 • Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.
 • Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya Başkanlıkça onaylı suretini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
 • Sözlü sınavda, adayların,
 • a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • e) Genel yetenek ve genel kültürü,
 • f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
 • yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
 • Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
 • SINAV SONUCU:
 • Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
 • Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir.
 • Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
 • Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 • İlan olunur.
 • İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 • Tlf: (312) 298 83 32 – 39
 • Not 1: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığın (ais.osym.gov.tr) adresinden ilgililere duyurulacaktır.
 • Kamuoyuna duyurulur.
genelkurmay başkanlığı

Genelkurmay Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlanı

Genelkurmay Başkanlığı 5 adet uzman yardımcısı alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • Genelkurmay Başkanlığından:
 • İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ YAPILACAKTIR
 • 1 – GENEL:
 • Genelkurmay Başkanlığı Karargahına yazılı ve sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı 8′inci dereceden kadrolara atanmak üzere, 23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre, 5 (beş) Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacaktır. Temin edilecek personel Ankara’da görev yapacaktır.
 • 2 – SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
 • a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48′inci maddesindeki genel şartları taşımak,
 • b. En az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanım ve teknolojisi, bilgisayar sistemleri ve ağları, yazılım mühendisliği lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • c. Sınavın yapıldığı 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar),
 • ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • d. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 5 – 6 Temmuz 2014 veya 4 – 5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP106 puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak,
 • e. Müracaat edenler arasında yapılacak puan sıralamasında ön başvurusu ve evrakı kabul edilen ilk 100 aday içinde bulunmak (100′üncü sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.),
 • f. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),
 • g. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
 • ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
 • h. Türk Silahlı Kuvvetler sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımak,
 • ı. Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamaktır.
 • 3 – BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:
 • a. Çevrimiçi (online) ön başvurular, 06 Ekim – 05 Kasım 2015 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.
 • NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
 • b. 12 Kasım 2015 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
 • c. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 20 Kasım 2015 saat:17:00′a kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı’nda (Cebeci/Ankara) bulunduracaklardır. (20 Kasım 2015 saat:17:00′dan sonra Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)
 • ç. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.
 • d. Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı alım kontenjanı ve nitelikleri ile öğrenim ile ilgili nitelik kodlarının açıklaması aşağıdadır.

S.NO.

UNVANI

SINIFI

KADRO

DERECESİ

ALINACAK PERSONEL SAYISI*

KPSS PUAN TÜRÜ

CİNSİYETİ

ATAMADA TERCİH EDİLECEK İL

GİRİŞ SINAVI

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

Yazılı Sınav

Sözlü Sınav

EĞİTİM NİTELİK KODU

1

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı

GİH

8

5

KPSS P106

E/B

Ankara

+

+

4530, 4531, 4532,

4533

SIRA NO.

NİTELİK KODU

ÖĞRENİM NİTELİĞİ

1

4530

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2

4531

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanım ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

3

4532

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları lisans programlarından mezun olmak.

4

4533

Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 • e. Başvurular ise, ön başvurusu kabul edilen adaylardan belirlenecek taban puanı üzerindekilerden, istenilen belgeleri posta/kargo yoluyla K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA (Posta kodu:06620) adresine göndermeleri veya şahsen elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.
 • f. Yazılı sınav için çağırma işlemi istenilen belgeleri K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığına gönderen ve en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacaktır. (Yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar olacaktır.)
 • g. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava ayrıca çağrılacaktır. (Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar olacaktır.)
 • h. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
 • ı. Başvuruları uygun olan adaylar giriş sınavları kapsamında; K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı’nda (Cebeci/ANKARA) yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır. Tüm aşamalarda başarılı olan asil/yedek adaylar, asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir.
 • i. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx Genel Ağ adresi üzerinden yapılacak, adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)
 • j. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
 • 4 – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
 • a. Ön Başvurusu kabul edilen adaylardan kontenjanın 20 (Yirmi) katı kadarı yazılı sınava çağırılacaktır. İcra edilecek yazılı sınav iki bölümden oluşacaktır.
 • b. Birinci bölümde; genel yetenek, genel kültür, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet ve personel mevzuatı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın görev alanı konularında çoktan seçmeli (Test tipi) sorular sorulacak,
 • c. İkinci bölümde; temel bilgi sistem konuları, bilgi sistem güvenliği (Güvenlik duvarları, saldırı tespit ve önleme sistemleri, içerik filtreleme sistemleri, anti virüs), adli bilişim ve adli analiz süreçleri, siber olay müdahale ekiplerinin görevleri, tersine mühendislik ve zararlı yazılım test adımları, OSI katmanlarına ait protokoller, Windows/Linux/Unix İşletim Sistemleri, penetrasyon testi (Ağ penetrasyon testi, web penetrasyon testi), Python, Perl ve Ruby betik dilleri, Java programlama dili, kriptoloji, şifreleme ve yazılım güvenliği, çağdaş donanım, yazılım (C++, C# vb.) ve iletişim teknolojileri, çağdaş veri tabanı (Relational ve Object-Oriented) ve programlama teknikleri, bilgi sistem ağ teknolojileri, temel tanımlar ve temel protokoller (Computer Networks) (TCP-IP) konularında, çoktan seçmeli sorular sorulacak,
 • ç. Birinci bölüm %30, ikinci bölüm %70 ağırlıkta olacak,
 • d. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için sınav sonucunun, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) olması gerekmekte,
 • e. Yazılı sınav sonucunda 70 (yetmiş) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 20 (yirmi) aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağırılacaktır.
 • f. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
 • (1) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • (2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • (3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • (4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • (5) Genel yetenek ve genel kültürü,
 • (6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
 • g. Komisyon, adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyini elli puan, diğer konular için onar puan üzerinden değerlendirme yapacak ve verilen puanları ayrı ayrı tutanağa geçirecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.
 • ğ. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
 • 5 – DEĞERLENDİRME VE İLAN:
 • a. Yazılı sınav ve sözlü sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70′tir. Yazılı sınav veya Sözlü sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; yazılı sınav notu ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.
 • b. Değerlendirme neticesinde 5 asil ve 2 yedek aday belirlenecektir.
 • c. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresinde yayımlanacaktır.
 • 6 – SINAV YERİ VE TARİHİ:
 • a. Yazılı sınav, 06 Aralık 2015 tarihinde ANKARA’da (Sınav yeri müteakiben internet üzerinden yayımlanacaktır.) icra edilecektir.
 • b. Sınava girecek adaylar, 26 Kasım 2015 tarihinden sonra, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx internet adresinde ilan edilecek gün ve saatte, K.K. Per. Tem. Mrk. K.lığı Cebeci Mahallesi Tıp Fakültesi Cad. P.K.06620 Cebeci/ANKARA adresinde hazır olacaklardır.
 • İletişim Bilgileri:
 • Telefon No:(0 312) 562 11 11
 • Belgegeçer (Faks) No:(0 312) 562 15 08
 • Posta Adresi:K.K. Per. Tem. Mrk. K.lığı Cebeci Mahallesi Tıp Fakültesi Cad. P.K.06620 Cebeci/ANKARA
 • FAALİYET TAKVİMİ

S.NO.

FAALİYET

TARİH

1

Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması

06 Ekim -05 Kasım

(Saat 17.00′a kadar.)

2

Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması

12 Kasım 2015′den sonra

3

Ön başvurusu kabul edilen adayların, istenilen belgeleri K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığında bulundurması

20 Kasım 2015 saat:17.00′a kadar

4

Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması

26 Kasım 2015′den sonra

5

Yazılı sınavın icrası

06 Aralık 2015

6

Yazılı Sınavların açıklanması ve sözlü sınav için genel ağ üzerinden çağrı yapılması

18 Aralık 2015

7

Sözlü sınavın icrası

23 Aralık 2015

8

Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (İnternet aracılığı ile duyurulacaktır.)

29 Aralık 2015