Etiket arşivi: personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor genel müdürlüğü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, 300 Antrenör ve 650 Spor Uzmanı (550 Spor Eğitim Uzmanı, 20 Spor Psikoloğu, 20 Spor Fizyoterapisti, 20 Spor Beslenmecisi, 20 kadın ve 20 erkek Spor Masörü) olmak üzere, toplamda 950 adet sözleşmeli personel alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 05 – 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSSP3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 300 Antrenör ve 650 Spor Uzmanı (550 Spor Eğitim Uzmanı, 20 Spor Psikoloğu, 20 Spor Fizyoterapisti, 20 Spor Beslenmecisi, 20 kadın ve 20 erkek Spor Masörü) olmak üzere toplam 950 sözleşmeli personel alınacaktır.
 • Sözleşmeli personel giriş sınavı 18 Kasım 2015 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile Ankara’da yapılacaktır.
 • SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI ESASLARI
 • I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 • A-Genel Şartlar
 • 1- Türk vatandaşı olmak,
 • 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,
 • 4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,
 • 5- Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak,
 • 6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
 • 7- 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,
 • B- Özel Şartlar
 • 1- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır:
 • a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • b) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.
 • d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.
 • Sözleşmeli Spor Eğitim Uzmanlarının alımı, mezun olunan bölümlere göre iki grup halinde yapılacaktır.
 • 2- Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
 • a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,
 • b) Son olimpiyat ve paralimpik oyunlarda fiilen yarışması yapılan ve EK-1 sayılı tabloda belirtilen olimpik ve paralimpik spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
 • Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre dağılımı EK-2 sayılı tabloda belirtilmiştir.
 • II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ
 • Adaylar, başvurularını 28 Ekim 2015 tarihinden 06 Kasım 2015 tarihi saat 23:59′a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmek suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar başvuru formunda mezun olduğu bölüme göre sadece bir pozisyon unvanı için tercihte bulunacaktır.
 • Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak her bir pozisyon unvanı için başvuru yapanlar arasından, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış tüm adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gsb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınava çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaporttan her hangi birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.
 • Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde sınav yeri ve tarihinde değişiklik yapabilir.
 • III- SINAV İŞLEMLERİ
 • Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; spor kültürü ve spor mevzuatı, genel kültür, muhakeme gücü ve ifade yeteneği ile temsil kabiliyeti yönünden her biri 25 tam puan olan 4 kategori üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.
 • Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise puanı en yüksek adaydan itibaren sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Sınavda başarılı olan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
 • Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların puanının eşit olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Ancak, Spor Eğitim Uzmanı ile Spor Masörü asıl ve yedek listelerinin belirlenmesinde adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde; Spor Eğitim Uzmanı için yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olana, Spor Masörü içinse beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olana, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler; (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 2 (iki) iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın e-posta adresine bildirilecektir.
 • C- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
 • I- İSTENİLECEK BELGELER
 • Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Spor Genel Müdürlüğü tarafından istenilen belgelerle birlikte şahsen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Ancak belgelendirmeleri halinde geçerli mazereti bulunanların başvuruları birinci derece yakınları tarafından yapılabilecektir.
 • II- GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ VE İŞE BAŞLAMA
 • Sınavı kazanan adayların görev yapacakları yerler ile bu yerlerin tercihine ilişkin usuller sözlü sınav sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır. Başarılı olan adayların görev yapacakları iller, ilgililerin başarı puanları ve yapacakları tercihler dikkate alınarak, mevcut tesis durumu, personel ihtiyacı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. Sınava başvuru yapan tüm adaylar, Genel Müdürlükçe belirlenen görev yerinde çalışmayı kabul etmiş sayılacaktır.
 • Asıl olarak sınavı kazananlardan Genel Müdürlükçe belirlenen görev yerinde çalışmayı kabul etmeyen, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen veya yapılan incelemede gerekli şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine yedek listeden başarı sıralamasına göre alım yapılacaktır.
 • Göreve başlamaya hak kazanan adayların listesi (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşmeleri iptal edilecektir.
 • Belirlenen son göreve başlama tarihi itibariyle, doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.
 • D- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • İlgililere duyurulur.
 • EKLER :
 • EK:1- Antrenör Branş Listesi
 • EK:2- Pozisyon Unvanına Göre Sözleşmeli Personel Kontenjan Tablosu
 • ANTRENÖR ALINACAK OLİMPİK VE PARALİMPİK SPOR BRANŞLARI

YAZ OLİMPİK BRANŞLARI

1

ATICILIK

2

ATLETİZM

3

BADMİNTON

4

BASKETBOL

5

BİNİCİLİK

6

BİSİKLET

7

BOKS

8

CİMNASTİK

9

ESKRİM

10

FUTBOL

11

GOLF

12

GÜREŞ

13

HALTER

14

HENTBOL

15

HOKEY

16

JUDO

17

KANO

18

KÜREK

19

MASA TENİSİ

20

MODERN PENTATLON

21

OKÇULUK

22

RAGBİ

23

SU SPORLARI (YÜZME, SUTOPU, ATLAMA, SENKRONİZE YÜZME)

24

TAEKWONDO

25

TENİS

26

TRİATLON

27

VOLEYBOL

28

YELKEN

KIŞ OLİMPİK BRANŞLARI

1

BİATLON

2

BUZ HOKEYİ

3

BUZ PATENİ (FİGÜR PATENİ, HIZ PATENİ)

4

KAYAK

5

KIZAK

6

KÖRLİNG

YAZ PARALİMPİK BRANŞLARI

1

AĞIRLIK KALDIRMA

2

ATICILIK

3

ATLETİZM

4

BİNİCİLİK

5

BİSİKLET

6

BOCCİA

7

FUTBOL

8

GOALBALL

9

JUDO

10

KANO

11

MASA TENİSİ

12

OKÇULUK

13

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL

14

TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİM

15

TEKERLEKLİ SANDALYE RAGBİ

16

TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS

17

VOLEYBOL

18

YELKEN

19

YÜZME

KIŞ PARALİMPİK BRANŞLARI

1

BİATLON

2

BUZ HOKEYİ

3

KAYAK

4

KÖRLİNG

 • SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI DAĞILIMI

POZİSYON

UNVANI

MEZUNİYET / BÖLÜM

KONTENJAN

SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

(Kontenjan sayısının 4 Katı)

Spor

Psikoloğu

Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak

20

80

Spor

Fizyoterapisti

Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak

20

80

Spor

Beslenmecisi

Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak

20

80

Spor

Masörü

Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olmak

20 Kadın

80

20 Erkek

80

Spor Eğitim Uzmanı

1. Grup

-Rekreasyon / Rekreasyon Yönetimi -Antrenörlük Eğitimi -Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi -Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu -Spor Bilimleri / Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümleri Mezunu olmak

500

2000

2. Grup

-Beden Eğitimi Öğretmenliği / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunu olmak

50

200

TOPLAM

650

2600

 • SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR DAĞILIMI

POZİSYON

UNVANI

MEZUNİYET / BÖLÜM

KONTENJAN

SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

(Kontenjan sayısının 4 Katı)

Antrenör

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yüksek öğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak

300

1200

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 11 adet Sözleşmeli Uzman Personel Alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • T.C. BAŞBAKANLIK
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavı Duyurusu
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak, 11 (Onbir) adet Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Uzman Personel alınacaktır.
 • I. SINAVA KATILIM ŞARTLARI
 • a) Sınava başvurabilmek için;
 • 1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • 2) Mavi kart sahibi veya Yabancı uyruklu olmak, şartlarından en az birini taşımak gerekmektedir.
 • b) Bu maddenin (a) bendinin bir numaralı alt bendinde olanlar için;
 • 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
 • 2) Yurt içindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve Ek:1 Tabloda belirtilen bölümlerden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • İki numaralı alt bendinde olanlar için;
 • 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 • 2) Yurt içindeki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve Ek:1 Tabloda belirtilen bölümlerden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
 • c) Ek:1 tabloda belirtilen yabancı diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil sınavların eşdeğerlilikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin “Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) YDS belgelerinin 5 yıl, Uluslararası geçerliliği olan belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında; sınav ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.
 • YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • ç) Bu Giriş Sınavı İlanı itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.(16/10/1975 tarihinden sonra doğanlar )
 • d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda (5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler) yeterli düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olduğunu gösteren, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurt içi ya da yurt dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi somut çalışmalar yapmış olmak, şartları ayrıca aranacaktır.

Alan Adı

Fakülte ve Bölümler

Aranılan Nitelikler

Kontenjan

Yabancı Dil

YURTDIŞI

VATANDAŞLAR

Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi Bölümleri) Siyasal Bilgiler, İletişim Fakülteleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih ve Sosyoloji Bölümleri mezunu olmak.

Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerle ilgili en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak; Üniversitelerde, Enstitülerde, Düşünce Kuruluşları, Kamu Kuramlarında, STK’larda ve Basın-Yayın organlarında veya bu alanlara yönelik projelerde yer alıp çalışmalar yapmış olmak.

3

İngilizce

Almanca

Flamanca

İsveççe

Danca

Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri mezunu olmak.

Hollanda veya İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya, Kanada ülkelerinden birinde lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim almak ve Uluslararası Hukuk (Özel ve Kamu), AB Hukuku, İnsan Hakları, Yabancı Düşmanlığı, Ayrımcılık, Dini ve Kültürel Haklar, Uluslararası Göç ve Yabancılar Hukuku, Aile Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku konularından en az birinde uzmanlık düzeyinde tecrübe sahibi olmak.

2

İngilizce

Hollandaca

AFRİKA

VE

UZAKDOĞU

BÖLGESİ

Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi Bölümleri) Siyasal Bilgiler, İletişim, İlahiyat Fakülteleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih ve Sosyoloji Bölümleri ile Filoloji (Fransızca, Arapça ve İngilizce bölümlerinden) mezunu olmak.

-Afrika Bölgesi/Ülkeleri;

-Uzakdoğu Bölgesi/Ülkeleri

ile ilgili siyasi, sosyal, eğitim, dil, din, tarih, kültür, insan hakları, göç, uluslararası ilişkiler, ekonomi, kültürel alanlarda çalışma yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, düşünce kuruluşları, STK’larda ve araştırma merkezlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

Afrika (1) Uzakdoğu (1)

İngilizce

(Tercihen ikinci dil olarak Bahasa Endonezce, Tayca, Tagalogca ) Fransızca, Arapça (Afrika için)

PROJE

VE

ORGANİZASYON

Mühendislik Fakülteleri, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler (İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi Bölümleri) Siyasal Bilgiler, İletişim Fakülteleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri, Tarih ve Sosyoloji Bölümleri ile Filoloji (Fransızca, Arapça, Rusça ve İngilizce bölümlerinden) mezunu olmak.

Proje ve Sivil Toplum: Yurtiçi veya yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartıyla aktif görev almış, sivil toplum kuruluşlarına ilişkin konularda seminer, yayın, eğitim vb. faaliyetlerde bulunmuş olmak ve/veya

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda proje tecrübesine sahip olmak (proje hazırlama, yürütme, değerlendirme vb.) ve/veya

Kurumsal ilişkiler ve iletişim alanlarında tecrübeli, kurumsal temsil kabiliyeti yüksek, iletişim ve yönetim becerileri gelişmiş, iş disiplini ve koordinasyon konusunda yüksek becerili, geleneksel ve yeni medya alanlarında tecrübeli olmak.

1

İngilizce

Proje ve Uluslararası Öğrenci Çalışmaları: Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarda En az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartıyla proje tecrübesine sahip olmak (proje hazırlama, yürütme, değerlendirme vb.) ve/veya

Uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak ve/veya Uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon ve rehberlik alanlarında çalışmış olmak.

2

Arapça

İngilizce

Rusça

Fransızca

Proje ve Organizasyon: Kamu Kurumlan, Sivil Toplum Kuruluşları ve/veya Organizasyon firmalarında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak şartıyla; seminer, çalıştay, kongre, otel ve sosyal etkinlik aktivitelerini koordine edip bütçe planlaması, oluşturulması ve yönetimini yapmış olmak.

1

İngilizce

 • Not: Başkanlık nitelik kriterlerinde, kontenjanlarda ve yabana dillerde değişiklik yapmaya yetkilidir.
 • 1) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek, iş talep formu, (www.ytb.gov.tr)
 • 2) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Noterlik ya da Başkanlık tarafından onaylanmış örneği, (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar; Yüksek Öğretim Kurulu onaylı Denklik Belgelerini sunmaları şarttır)
 • 3) YDS veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin, YDS veya bu sınavlara denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noterlik ya da Başkanlık tarafından onaylı örneği (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Noterlikçe onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır),
 • 4) Yerli uzmanlar için T.C. Kimlik numarası beyanı,
 • 5) Sabıka kaydı beyanını da içeren ve Türkçe olarak hazırlanan yazılı özgeçmişi,
 • 6) Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • 7) Yerli uzmanlar için askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,
 • 8) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge: Başkanlığın görev alanı ile ilgili yüksek lisans ve/veya doktora diploması, “Sınava katılım şartları” başlıklı 1. maddenin (d) bendindeki konularla ilgili adayın gerçekleştirdiği somut çalışmaların yer aldığı ve/veya alanla ilgili EK’ 1 tabloda duyurulan en az 2 yıllık tecrübe şartını da muhteva eden resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi/referans mektubu, katılım sertifikası vb. (Yurt dışından alınan belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Noterlikçe onaylanmış örnekleri ile Başkanlığa sunulacaktır),
 • 9) Görevini sağlık bakımından yapmaya bir engelinin bulunmadığına dair beyanı,
 • 10) Adayların, Ek:1 tabloda belirtilen dillerin yanı sıra bildiği diğer yabancı dillerle ilgili bilgi ve belge sunmaları değerlendirme aşamasında dikkate alınabilecektir.
 • 11) Yabancı uzman adaylar için uyruğu bulundukları ülkenin pasaport numarası ve varsa mavi kart kimlik numarası yazılı beyanı.
 • III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
 • 1) Sınav başvurularının; 26/10/2015 günü başlayıp, 11/11/2015 günü mesai bitimine kadar Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat- Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
 • 2) Başvuruların incelenmesi neticesinde, yazılı sınava çağrılacak adayların listesi, sınava girecekleri tarih ve yer de belirtilmek suretiyle Başkanlık internet sitesinde ilan edilir.
 • IV. SINAVIN ŞEKLİ
 • Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır. Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar önce yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
 • Yazılı sınav, 28/11/2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının (11 adet) en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın Kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.
 • V. YAZILI SINAV KONULARI
 • Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorulan; Adayın Ek:1 tablodan tercih ettiği Alana ilişkin olarak Başkanlığın görev alanına giren konular (5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler) temel olmak üzere; (1) %70′i adayın konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini ve muhakeme gücünü ölçmeyi hedefleyen soruların yanı sıra (2) %30′si adayın genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
 • Genel kültür ve genel yetenek soruları bütün alanlar için ortak olacaktır.
 • 1) “Yurtdışı Vatandaşlar” Alanı Adayları için konular:
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın görev alanlarından Yurtdışı Vatandaşlar ile ilgili sosyo-ekonomik, siyasal ve yasal konu ve sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübenin analitik olarak sunulması.
 • 2) “Afrika ve Uzakdoğu Bölgesi” Alanı Adayları için konular:
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın görev alanlarından Uzakdoğu ve Afrika bölgelerine ilişkin sosyo-ekonomik, siyasal ve yasal konu ve sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübenin analitik olarak sunulması.
 • 3) “Proje ve Organizasyon” Alanı Adayları için konular:
 • a) Proje hazırlama, yürütme, değerlendirme
 • b) Organizasyon yapma ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi ve tecrübenin analitik olarak sunulması.
 • konularında adayların bilgi düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacak ve yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • VI. SÖZLÜ SINAV
 • Sözlü sınav adayların,
 • a) Bu İlanın “Yazılı Sınav Konulan” başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi ( 50 Puan),
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan),
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 Puan),
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan),
 • yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
 • VII. ÇALIŞMA ŞEKLİ
 • a) İlk defa işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip üç aylık deneme süresi için sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, her ayın sonu itibarıyla personel değerlendirme formu ile sözleşmeli personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihai değerlendirme üçüncü ayın sonunda yapılarak ilgili daire başkanının teklifi ile Başkan tarafından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği onaylanır.
 • Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.
 • b) Başkanlıkta başarılı bulunarak istihdam edilen sözleşmeli personelin çalışacağı görev yerlerinde değişiklik yapmaya Başkanlık her zaman yetkilidir.
 • Adayların sınava girerken tercih ettikleri alanlar sadece bu sınava özgü olup, herhangi bir hak iddiasına konu edilemez.
 • 1) Adaylar, yazılı sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanı, Pasaport, Mavi kart veya onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.
 • 2) Başvuru ve sınav sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilerek haklarında ilgili mevzuatına göre işlem yapılacaktır.
 • 3) Yazılı sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • 4) Sınav İlanında belirtilen şartları taşımayan ve eksik evrak beyan eden adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • 5) Başvuru için Başkanlığa sunulan evrak veya belgeler, başvuru sürecinin sonunda adayların Kuruma dilekçe ile başvurmaları halinde kendilerine iade edilir. Başkanlık posta yoluyla evrak veya belgeleri iade etmeyecektir.
sağlık bakanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 20 adet eczacı alımı ilanı

TC. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 20 adet eczacı alacaktır. İlan ile ilgili detaylar konudadır.

 • Sağlık Bakanlığından:
 • TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI İLE ECZACI UNVANLI (YABANCI DİL YETERLİLİĞİNE SAHİP YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA EĞİTİMLİ) PERSONEL ALINACAKTIR
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak 20 eczacı için ilk defa veya yeniden yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
 • A) GENEL ESASLAR
 • 1 - Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
 • 2 - Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
 • 3 - Adaylar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak ekine aşağıda belirtilen belgeleri ekleyip (notere onaylatılmayan başvuru formları kabul edilmeyecektir.);
 • - Eczacılık Fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • - Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji, Biyoteknoloji, Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Toksikoloji ve Fitoterapi alanlarından herhangi birinde Yüksek Lisans veya Doktora bölümlerinden mezun olunduğunu gösteren belgenin sureti,
 • - Yabancı Dil Sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 55 puan alındığını gösterir sonuç belgesinin suretini T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • 4 - Kura başvurusunda bulunup, kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 20 Ekim 2015 Salı – 22 Ekim 2015 Perşembe saat 18:00′ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
 • 5 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97′nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
 • 6 - Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, 27 Kasım 2015 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • 7 - Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
 • 8 - Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
 • 9 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.
 • B) Bu Kuraya Başvuramayacaklar
 • 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
 • 2- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
 • 3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,
 • 4- Emekli olan eczacılar
 • 5- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,
 • C) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER
 • 1 - Kura sonrasında yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri kurumun adresi (Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 Pk. 06520 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
 • b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),
 • c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,
 • ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
 • d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
 • e) Mal bildirim formu,
 • f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.
 • C) KURA TAKVİMİ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI İLE ECZACI UNVANLI (YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA EĞİTİMLİ) PERSONEL ALIMI KURA TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

06 Ekim 2015 Salı (Başvuru başlangıç tarihi)

PBS üzerinden başvuruların yapılması

13 Ekim 2015 Salı (Son başvuru tarihi saat 18:00′a kadar)

2

19 Ekim 2015 Pazartesi saat:18:00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

27 Ekim 2015 Salı

KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

27 Kasım 2015 Cuma saat:18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati