Etiket arşivi: kpss a

maliye bakanlığı

Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İlanı

Maliye Bakanlığı 400 adet vergi müfettiş yardımcısı alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
 • I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
 • - Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
 • - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı : Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 adet.
 • - KPSS Puan Türleri ve Taban Puan: KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.
 • - KPSS Puanının Yılı : 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavları
 • - Yazılı ve Sözlü Sınav Esası : Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
 • II – SINAV TARİHİ VE YERİ:
 • - Giriş Sınavının yazılı bölümü 05-06 Aralık 2015 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.
 • - Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.
 • - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecektir.
 • III – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
 • - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
 • - Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.
 • - Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.
 • - Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
 • - 5-6 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2000 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
 • - Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.
 • - Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.
 • IV – SINAV BAŞVURUSU:
 • - Başvurular 27 Ekim 2015 Salı günü başlayıp 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:30′da sona erecektir.
 • - Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.
 • - Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.
 • - 13 Kasım 2015 Cuma günü saat:17:30′a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
 • V – SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
 • - Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:
 • - MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.
 • - İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.
 • - HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
 • - MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.
 • VI – DEĞERLENDİRME:
 • - Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100′dür.
 • - Giriş Sınavında başarılı olmak için:
 • a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50′den, bu notların ortalamasının da 65′den aşağı olmaması gerekir.
 • b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65′den az olmaması gerekir.
 • - Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
 • - Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
 • - Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
 • - Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5′in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.
 • - En başarılı %5′in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.
 • - Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 • VIII – DİĞER HUSUSLAR:
 • - Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.
 • - Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.
 • - Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler (www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir.
 • - Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir.
 • - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • - Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. İlan olunur.
gumruk-ve-ticaret-bakanligi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı alımı ilanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 10 adet müfettiş yardımcısı alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 10 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
 • 1. SINAV TARİHİ VE YERİ:
 • 1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
 • 1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 28-29 Kasım 2015 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
 • 1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri; 12 Kasım 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.
 • 1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.
 • 1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.
 • 2. BAŞVURU ŞARTLARI:
 • 2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.
 • 2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 • 2.3. 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP5 veya KPSSP51 puan türlerinin birisinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
 • 2.4. 01.01.2015 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.
 • 2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.
 • 3. SINAV BAŞVURUSU:
 • 3.1. Başvurular 23 Ekim-05 Kasım 2015 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.
 • 3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.
 • 3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
 • 3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • 4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
 • 4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:
 • - MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,
 • - KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,
 • - ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),
 • - MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.
 • 5. DEĞERLENDİRME:
 • 5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.
 • 5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 40 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • 5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10′ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.
 • 5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.
 • 5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 • 5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • 6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
 • 6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.
 • 6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 • 7. DİĞER HUSUSLAR:
 • 7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.
 • 7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.
 • 7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
 • İlan olunur.
savunma-sanayii-mustesarligi-ssm

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı alımı ilanı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı; 1 adet Bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği, 2 adet Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği; 2 adet Endüstri Mühendisliği; 1 adet Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği; 2 adet Makine Mühendisliği; 1 adet Mekatronik Mühendisliği mezunu olmak üzere toplamda 9 adet uzman yardımcısı alıyor. İlan detayları konudadır.

 • MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığından:
 • SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
 • A. Genel
 • 1 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Mülakat Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci, derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinde ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır:

ÖĞRENİM BÖLÜMÜ

KONTENJAN

Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/ Elektronik Mühendisliği/

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2

Endüstri Mühendisliği

2

Havacılık ve Uzay Mühendisliği/ Uçak Mühendisliği/ Uzay Mühendisliği

1

Makine Mühendisliği

2

Mekatronik Mühendisliği

1

TOPLAM

9

 • B. Sınav Başvuru Şartları
 • 1 - Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmaları,
 • b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,
 • c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları, (01/01/1980 tarih ve sonraki doğumlular),
 • ç) 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 ve tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS)’ndan birinden P1 puan türünde en az 85 (seksen beş) puan almış olmaları,
 • d) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.
 • 2 - Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına daha önce iki defa girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 • C. İstenen Belgeler
 • 1 - Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 09.11.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.
 • a) Özgeçmiş (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir.), aile durumu, varsa iş tecrübesi, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
 • b) Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğraf.
 • c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için)
 • ç) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belge.
 • 2 - Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
 • Ç. Giriş Sınavına Çağrı
 • 1- Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınav’larından değerlendirmeye yüksek olanı alınır.) sahip olandan başlanarak 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava çağrılacaktır.
 • 2- Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları, sınav tarih ve saatleri Müsteşarlığın internet (www.ssm.gov.tr) sitesinde ilan edilecektir.
 • 3- Sınava katılmak üzere isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan giriş sınavına girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.
 • 4- Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.
 • D. Giriş Sınavı
 • 1- Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Adayın başarı puanı, Sözlü sınav puanıdır.
 • 2- Sözlü sınav, adayların;
 • a) Alanı ile ilgili bilgi düzeyi,
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, kurul tarafından birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir
 • 3- Sözlü sınav puanı, komisyon üyelerinin her birinin her bir aday için ayrı ayrı verdiği puanların aritmetik ortalaması alınması suretiyle hesaplanır.
 • E. Değerlendirme ve Atama
 • 1- Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, giriş sınavı konularında 100 puan üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.
 • 2- Adaylar, başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıralanır. (Adayların başarı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.)
 • 3- Giriş Sınav Komisyonu; Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 4 (dört) katı kadar aday başvurusu olmaması veya yapılacak giriş sınavı sonucunda öğrenim bölümleri için ayrılan kontenjan sayısı kadar başarılı aday bulunmaması hallerinde, ilanda belirtilen öğrenim bölümleri arasında kontenjan kaydırmak suretiyle değişiklik yapabilir.
 • 4- Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından yetmiş ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmez.
 • 5- Giriş sınavı sonuçları, Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde (www.ssm.gov.tr) ilan edilerek, asıl ve varsa yedek listelerde yer alan adaylara bildirilir.
 • 6- Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmez.
 • 7- Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre içerisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 • 8- Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı sınavını kazanan adaylardan görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Müsteşarlık değerlendirme hakkını saklı tutar.
 • F. Bilgi Alma
 • 1- Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 0 312 411 90 61 veya 0 312 411 92 81 numaralı telefonlarından temin edilebilir.
bddk-Bankacilik-Duzenleme-ve-Denetleme-Kurumu

BDDK, 70 adet uzman yardımcısı alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2 aşamalı sınav ile; Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 70 adet uzman yardımcısı alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
 • BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI, BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE BDDK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Bankalar yeminli murakıp yardımcısı, Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı unvanları ile meslek personeli alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
 • Giriş sınavının yazılı aşaması, 14 – 15 Kasım 2015 tarihlerinde iki gün sabah ve öğleden sonra oturumları halinde ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde (Ankara) gerçekleştirilecektir. Giriş sınavının sözlü aşamasının tarih ve yeri ise yazılı sınavı kazanan adaylara Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) bilahare duyurulacaktır.
 • Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, bankacılık uzman yardımcısı için 40 ve BDDK uzman yardımcısı için ise 10′dur.
 • I. BAŞVURU ŞARTLARI:
 • 1 - a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği,
 • b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların hukuk,
 • c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,
 • ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği,bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.
 • 2 - 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) ;
 • a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak.
 • b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunmak.
 • c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 140 kişi, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 240 kişi içerisinde bulunmak.
 • ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP11, KPSSP20 veya KPSSP21″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak.
 • d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP35, KPSSP40, KPSSP45, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71″ puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.
 • Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
 • 3 - 01/01/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • 4 - Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için sınava son başvuru tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.(Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)
 • 5 - Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) yer alan “Sınav Broşürü”nde belirtilen genel şartları taşımak.

 

 • II. SINAV BAŞVURUSU:
 • Başvurular, 15 Ekim 2015 tarihi saat 10:00′da başlayıp, 30 Ekim 2015 tarihi saat 17.30′da sona erecektir. Başvuru belgeleri; başvuru formu, son üç ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf ile KPSS sınav sonuç belgesinden oluşmaktadır.
 • Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalara belirtilen internet sayfasında yer verilecektir.
 • Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, en geç 09 Kasım 2015 tarihi saat 17:00′a kadar Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.
 • III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 • A) Yazılı Sınav; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıdadır:
 • 1 - Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;
 • a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
 • b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
 • c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme,Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
 • ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
 • d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • 2 - Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)
 • a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
 • b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
 • c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
 • ç) Bilgisayar mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
 • d) Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve sistemler,
 • e) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe ‘ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • 3 - Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)
 • a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
 • b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
 • c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
 • ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
 • d) Olasılık, İstatistik,
 • e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
 • f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
 • g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
 • ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe ‘ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • 4 - Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
 • a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
 • b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
 • c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
 • ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk,
 • d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • 5 - BDDK uzman yardımcılığı için;
 • a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
 • b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),
 • c) İktisat: Makro İktisat ve Mikro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi,
 • ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,
 • d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin de söz konusu dillerden birine çevrilmesi.
 • Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.
 • B) Sözlü Sınav; Sözlü sınav adayların;
 • a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 • e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.
 • C) Sınavın Değerlendirilmesi; Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.
 • IV. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:
 • Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan şartlar, sınava başvuru şekli ve süresi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer açıklayıcı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.
 • BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
 • (www.bddk.org.tr)
 • Tel: (0 312) 455 6942 – 455 4289 – 455 6854 – 455 6860 – 455 6839
 • Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.bddk.org.tr adresinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.