Etiket arşivi: iş ilanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor genel müdürlüğü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, 300 Antrenör ve 650 Spor Uzmanı (550 Spor Eğitim Uzmanı, 20 Spor Psikoloğu, 20 Spor Fizyoterapisti, 20 Spor Beslenmecisi, 20 kadın ve 20 erkek Spor Masörü) olmak üzere, toplamda 950 adet sözleşmeli personel alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 05 – 06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSSP3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 300 Antrenör ve 650 Spor Uzmanı (550 Spor Eğitim Uzmanı, 20 Spor Psikoloğu, 20 Spor Fizyoterapisti, 20 Spor Beslenmecisi, 20 kadın ve 20 erkek Spor Masörü) olmak üzere toplam 950 sözleşmeli personel alınacaktır.
 • Sözleşmeli personel giriş sınavı 18 Kasım 2015 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile Ankara’da yapılacaktır.
 • SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI ESASLARI
 • I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 • A-Genel Şartlar
 • 1- Türk vatandaşı olmak,
 • 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,
 • 4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,
 • 5- Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak,
 • 6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
 • 7- 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,
 • B- Özel Şartlar
 • 1- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır:
 • a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • b) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
 • ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.
 • d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.
 • Sözleşmeli Spor Eğitim Uzmanlarının alımı, mezun olunan bölümlere göre iki grup halinde yapılacaktır.
 • 2- Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
 • a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,
 • b) Son olimpiyat ve paralimpik oyunlarda fiilen yarışması yapılan ve EK-1 sayılı tabloda belirtilen olimpik ve paralimpik spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
 • Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre dağılımı EK-2 sayılı tabloda belirtilmiştir.
 • II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ
 • Adaylar, başvurularını 28 Ekim 2015 tarihinden 06 Kasım 2015 tarihi saat 23:59′a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girmek suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar başvuru formunda mezun olduğu bölüme göre sadece bir pozisyon unvanı için tercihte bulunacaktır.
 • Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak her bir pozisyon unvanı için başvuru yapanlar arasından, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış tüm adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, www.gsb.gov.tr ve www.sgm.gsb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Sözlü sınava çağrılan adaylar, T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaporttan her hangi birini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.
 • Spor Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde sınav yeri ve tarihinde değişiklik yapabilir.
 • III- SINAV İŞLEMLERİ
 • Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; spor kültürü ve spor mevzuatı, genel kültür, muhakeme gücü ve ifade yeteneği ile temsil kabiliyeti yönünden her biri 25 tam puan olan 4 kategori üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Giriş sınavında başarılı sayılmak için, adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır.
 • Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise puanı en yüksek adaydan itibaren sıralama yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Sınavda başarılı olan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.
 • Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen sözleşmeli pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların puanının eşit olması halinde, KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Ancak, Spor Eğitim Uzmanı ile Spor Masörü asıl ve yedek listelerinin belirlenmesinde adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde; Spor Eğitim Uzmanı için yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olana, Spor Masörü içinse beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olana, eşitliğin yine bozulmaması halinde ise KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler ile sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler; (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Spor Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazlar, en fazla 2 (iki) iş günü içinde ilgili sınav komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanacak ve adayın e-posta adresine bildirilecektir.
 • C- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
 • I- İSTENİLECEK BELGELER
 • Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Spor Genel Müdürlüğü tarafından istenilen belgelerle birlikte şahsen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracaklardır. Ancak belgelendirmeleri halinde geçerli mazereti bulunanların başvuruları birinci derece yakınları tarafından yapılabilecektir.
 • II- GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ VE İŞE BAŞLAMA
 • Sınavı kazanan adayların görev yapacakları yerler ile bu yerlerin tercihine ilişkin usuller sözlü sınav sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır. Başarılı olan adayların görev yapacakları iller, ilgililerin başarı puanları ve yapacakları tercihler dikkate alınarak, mevcut tesis durumu, personel ihtiyacı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. Sınava başvuru yapan tüm adaylar, Genel Müdürlükçe belirlenen görev yerinde çalışmayı kabul etmiş sayılacaktır.
 • Asıl olarak sınavı kazananlardan Genel Müdürlükçe belirlenen görev yerinde çalışmayı kabul etmeyen, süresi içinde belgelerini teslim etmeyen veya yapılan incelemede gerekli şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine yedek listeden başarı sıralamasına göre alım yapılacaktır.
 • Göreve başlamaya hak kazanan adayların listesi (www.gsb.gov.tr), (www.sgm.gsb.gov.tr) ve (http://basvuru.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve başlamayan adayların sözleşmeleri iptal edilecektir.
 • Belirlenen son göreve başlama tarihi itibariyle, doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.
 • D- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • İlgililere duyurulur.
 • EKLER :
 • EK:1- Antrenör Branş Listesi
 • EK:2- Pozisyon Unvanına Göre Sözleşmeli Personel Kontenjan Tablosu
 • ANTRENÖR ALINACAK OLİMPİK VE PARALİMPİK SPOR BRANŞLARI

YAZ OLİMPİK BRANŞLARI

1

ATICILIK

2

ATLETİZM

3

BADMİNTON

4

BASKETBOL

5

BİNİCİLİK

6

BİSİKLET

7

BOKS

8

CİMNASTİK

9

ESKRİM

10

FUTBOL

11

GOLF

12

GÜREŞ

13

HALTER

14

HENTBOL

15

HOKEY

16

JUDO

17

KANO

18

KÜREK

19

MASA TENİSİ

20

MODERN PENTATLON

21

OKÇULUK

22

RAGBİ

23

SU SPORLARI (YÜZME, SUTOPU, ATLAMA, SENKRONİZE YÜZME)

24

TAEKWONDO

25

TENİS

26

TRİATLON

27

VOLEYBOL

28

YELKEN

KIŞ OLİMPİK BRANŞLARI

1

BİATLON

2

BUZ HOKEYİ

3

BUZ PATENİ (FİGÜR PATENİ, HIZ PATENİ)

4

KAYAK

5

KIZAK

6

KÖRLİNG

YAZ PARALİMPİK BRANŞLARI

1

AĞIRLIK KALDIRMA

2

ATICILIK

3

ATLETİZM

4

BİNİCİLİK

5

BİSİKLET

6

BOCCİA

7

FUTBOL

8

GOALBALL

9

JUDO

10

KANO

11

MASA TENİSİ

12

OKÇULUK

13

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL

14

TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİM

15

TEKERLEKLİ SANDALYE RAGBİ

16

TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS

17

VOLEYBOL

18

YELKEN

19

YÜZME

KIŞ PARALİMPİK BRANŞLARI

1

BİATLON

2

BUZ HOKEYİ

3

KAYAK

4

KÖRLİNG

 • SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI DAĞILIMI

POZİSYON

UNVANI

MEZUNİYET / BÖLÜM

KONTENJAN

SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

(Kontenjan sayısının 4 Katı)

Spor

Psikoloğu

Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak

20

80

Spor

Fizyoterapisti

Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak

20

80

Spor

Beslenmecisi

Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak

20

80

Spor

Masörü

Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olmak

20 Kadın

80

20 Erkek

80

Spor Eğitim Uzmanı

1. Grup

-Rekreasyon / Rekreasyon Yönetimi -Antrenörlük Eğitimi -Spor Yöneticiliği / Spor Yönetimi -Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu -Spor Bilimleri / Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümleri Mezunu olmak

500

2000

2. Grup

-Beden Eğitimi Öğretmenliği / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunu olmak

50

200

TOPLAM

650

2600

 • SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR DAĞILIMI

POZİSYON

UNVANI

MEZUNİYET / BÖLÜM

KONTENJAN

SAYISI

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI

(Kontenjan sayısının 4 Katı)

Antrenör

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yüksek öğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak

300

1200

bogazici-universitesi

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

 

 • Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı
 • Boğaziçi Üniversitesi; Endüstri mühendisliği bölümü yöneylem araştırma anabilim dalı ve endüstri mühendisliği anabilim dalından 1′er tane olmak üzere toplamda 2 adet araştırma görevlisi alacaktır. ilan detayları konudadır.
 • BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversite

Kadro Türü

Kadro Sayısı

Son Başvuru Tarihi

İlan Linki

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

21.10.2015 – 06.11.2015

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43600

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

21.10.2015 – 06.11.2015

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=43601

 

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

gumruk-ve-ticaret-bakanligi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı alımı ilanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 10 adet müfettiş yardımcısı alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 10 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
 • 1. SINAV TARİHİ VE YERİ:
 • 1.1. Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
 • 1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 28-29 Kasım 2015 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.
 • 1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih ve sınav saatleri; 12 Kasım 2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.
 • 1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara kimlik bilgileri ile sınav yeri, tarihi ve saatinin yer aldığı fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınav başlamadan önce sınav yerinde adaylara elden teslim edilecektir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar giriş sınavına katılamazlar.
 • 1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri içeren tebligat yapılacaktır.
 • 2. BAŞVURU ŞARTLARI:
 • 2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.
 • 2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtiçi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 • 2.3. 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP5 veya KPSSP51 puan türlerinin birisinden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 aday arasında bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
 • 2.4. 01.01.2015 tarihi itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.
 • 2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya özrü bulunmamak.
 • 3. SINAV BAŞVURUSU:
 • 3.1. Başvurular 23 Ekim-05 Kasım 2015 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacaktır.
 • 3.2. Sınava girmek isteyenler; Bakanlığın internet sayfasındaki Aday Bilgi Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Aday Bilgi Formu doldurulurken yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretinin elektronik ortamda eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.
 • 3.3. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
 • 3.4. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • 4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
 • 4.1. Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır:
 • - MALİYE VE EKONOMİ GRUBU: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makro ekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası,
 • - KAMU HUKUKU GRUBU: Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Ceza muhakemesi hukuku,
 • - ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku, Borçlar hukuku, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),
 • - MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri, Ticari hesap.
 • 5. DEĞERLENDİRME:
 • 5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.
 • 5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 40 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • 5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden 10′ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.
 • 5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur.
 • 5.5. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 • 5.6. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 • 6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
 • 6.1. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılır.
 • 6.2. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek sonuçlandırılır, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
 • 7. DİĞER HUSUSLAR:
 • 7.1. Adaylar, sınavda kimlik tespiti için nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.
 • 7.2. Adaylar, sınavda yeteri sayıda kurşun kalem ve silgiyi yanlarında bulunduracaklardır.
 • 7.3. Sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf ile bir örneği onaylanarak alınmak üzere yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretini sınav kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
 • İlan olunur.
dış işleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı ilanı

Dışişleri Bakanlığı, aday konsolosluk ve ihtisas memuru toplam 45 adet personel alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • Dışişleri Bakanlığından:
 • ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU
 • I. GENEL BİLGİLER:
 • 1 - Konsolosluk ve İhtisas Memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
 • 2 - Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.
 • 3 - Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı üç farklı kategoride yapılacak olup, atama yapılabilecek azami kadro sayısı 45′tir. Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
 • 4 - Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
 • 5 - Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.
 • II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 • 1 - Sınavlara başvurabilmek için;
 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak ve
 • b) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekmektedir.
 • 2 - Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategori itibariyle yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, kategoriler itibariyle KPSS puan türleri ve başvuru için gerekli olan ve 2014 veya 2015 yıllarında alınmış olan asgari KPSS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kategori Adı

Yabancı Dil

KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Kontenjan

Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

Genel-1

İngilizce

P-3

P-36

P-108

80

20

200

Genel-2

Almanca

Fransızca

P-3

P-36

P-108

75

15

150

Genel-3

Arapça

İspanyolca

Portekizce

Rusça

Sırpça

P-3

55

10

100

 TOPLAM

45

450

 • 3 - Herhangi bir kategori için belirlenen kontenjan sayısında adayın sözlü sınav sonucunda başarılı olamaması halinde, bu kontenjan sırasıyla, en yüksek puanı alan yedek adayların bulunduğu diğer mezuniyet grubu veya gruplarına tahsis edilebilecektir.
 • 4 - Farklı kategori sınavları için özel şartlar aşağıdaki gibidir;
 • a) Genel-1 kategorisi:
 • Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,
 • b) Genel-2 kategorisi:
 • Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,
 • c) Genel-3 kategorisi:
 • Sınava girecek adayların;
 • - Türkiye’deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dahil) mezun olmaları veya
 • - Tabloda belirtilen dillerde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmaları veya
 • - Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup, sınava girilecek yabancı dilde 2013, 2014 veya 2015 yılları içerisinde YDS’de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları,
 • 5 - Genel-1 ve Genel-2 kategorilerinden sınava KPSS-3 puan türü ile başvurmak isteyen adayların, bu puan türünden tabloda belirtilen asgari puanları almaları kaydıyla, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir uluslararası dil sınavından % 70 seviyesinde başarılı olmaları gerekmektedir.
 • 6 - Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
 • 7 - Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.
 • 8 - Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
 • 9 - Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.
 • III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
 • 1 - Giriş sınavı başvuruları 26 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 6 Kasım 2015 Cuma günü saat 18:00′de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
 • a) T.C. kimlik numarası,
 • b) KPSS sonuç puanının beyanı,
 • c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
 • d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,
 • e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).
 • 2 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde YDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, YDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
 • 3 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi için, YDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınan puanların YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
 • IV. SINAVIN AŞAMALARI:
 • 1 – Yazılı Sınav:
 • a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
 • - Türkçe Kompozisyon
 • - Yabancı Dilde Kompozisyon
 • - Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
 • - Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
 • b) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70′tir.
 • c) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
 • - Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında almış olduğu YDS puanının 80′in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
 • - Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında YDS’den aldığı puanın 80′in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
 • d) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 2 – Sözlü Sınav:
 • a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
 • b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70′tir.
 • c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
 • d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
 • E-posta: sinav@mfa.gov.tr
 • Tel: (312) 2921000