Vatandaşlık Yürütme

KPSS Vatandaşlık Ders Notları – YÜRÜTME  

 • YÜRÜTME
 • Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ndan oluşur.
 • 1)  CUMHURBAŞKANI
 • -Yürütmenin sorumsuz ve tarafsız kanadıdır.
 • Yürütmenin başı dır
 • -TC Milletini ve Devletini temsil eder.
 • -Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

 

 • Cumhurbaşkanı OLABİLME ŞARTLARI
 • -40 YAŞ
 • -Yüksek öğretim mezunu olmak
 • -Milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olmak

 

 • Cumhurbaşkanlığına ADAYLIK
 • 20 vekilin yazılı teklifi veya oyları toplamı yüzde 10 u geçen partiler ortak aday gösterebilir.

 

 • Cumhurbaşkanlığı SEÇİMİ (2007 değişikliği)
 • 5 yıllığına 2 kez seçilebilirler
 • Halkoylaması (genel oy) sonucu geçerli oyların salt çoğunluğuyla seçilirler. Bu sağlamazsa 2.Pazar ikinci oylamada en çok oy alan seçilir.
 • Seçim süresi 60 gündür.
 • Seçilen kişi mecliste and içerek göreve başlar.

 

 • CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ VE YETKİLERİ
 • A) Yasama ile ilgili (meclisle ilgili)
 • Meclis, seçim, halk oylaması, kanun, iptal davası açma gibi terimler varsa yasama ile ilgilidir.
 • B) Yürütme ile ilgili (atama)
 • – Af çıkarması, ceza hafifletmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, KHK, Uluslararası ant, atamalar
 • Ohal KHK larında bakanlar kuruluna başkanlık eder.
 • Sıkı yönetim kararını verir.
 • Mgk ya başkanlık etmek
 • Tbmm adına tsk ya başkomutanlık yapmak
 • Rektörleri seçmek
 • Genel kurmay başkanını atamak (karşı imza ile)

 

 • C) YARGI (mahk üyelerini ATAMA)
 • Sadece mahkeme üyelerini ataması
 • Anayasa mahkemesinin 14 üyesini seçmek
 • Danıştay üyelerinin ¼ ünü seçmek
 • Yargıtay başsavcısını ve vekilini seçmek (üyelerini seçmez, hsyk seçer)
 • Hsyk nın 4 asıl üyesini seçmek (2010)
 • Cumhurbaşkanının yalnız başına yaptığı bazı işlemler
 • devlet denetleme kurulu üyelerini seçme (yürütme)
 • cumhurbaşkanlığı kararnamesini düzenlemek (yürütme)
 • kanunları veto etmek(yasama)
 • -anayasa değişikliğini halkoyuna sunma(yasama)
 • başbakanları atama ve istifasını kabul etme(yürütme)
 • Kendi başına yapmadıklarını başbakan veya ilgili bir bakan ile yapar(karşı imza kuralı ) (bu imzalarda cumhurbaşkanının sorumluluğu yoktur bütün sorumluluk beraber imza atanda)

 

 • Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu (siyasi, hukuki, cezai (vatana ihanet dışında ) )
 • Vatana ihanet TBMM üye tamsayısının 1/3 ü (184) vekille teklif edilir .3/4 (413) vekil ile onaylaması gerekir.

 

 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği (1982 anayasası)
 • -Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir
 • -yakın güvenliği sağlar

 

 • Devlet denetleme Kurulu
 • -Kanunla düzenlenir
 • -idarenin hukuka uygunluğunu denetler(tsk ve yargı hariç)
 • -6 yıl süre ile 9 üyeden oluşur(bütün üyeleri Cumhurbaşkanı seçer)
 • -Yargılama ve sorgulama yapamaz
 • -Raporları Cumhurbaşkanına sunar o da 45 gün içinde başbakana iletir

 

 • 2) BAKANLAR KURULU (26 kişi – 1 başbakan ,4 b.yardımcısı,21 bakan )
 • Olağan dönemlerde başkanı Başbakan dır
 • Olağanüstü dönemlerde ise başkanı Cumhurbaşkanı dır
 • Başbakan bakanlar kurulunun başkanıdır ama hiyerarşik amiri değildir.
 • Kararlarını oy birliğiyle alır. Boşalan bir bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır.

 

 • Bakanlar Kurulunun GÖREV VE YETKİLERİ
 • -genel siyaseti yürütmek
 • khk çıkarmak
 • tüzük ve yönetmelik çıkarma yetkisi
 • Bütçeyi ve kesin hesap kanun tasarılarını hazırlamak
 • ohal ve sıkıyönetim ilan etmek
 • -Milli güvenliğin sağlanması
 • -Genelkurmay başkanını seçmek
 • -Silahlı kuvvetleri hazırlamak

 

 • Bakanlar Kurulunun SORUMLULUĞU
 • Kolektif sorumluluk ve bireysel sorumluluk
 • Kolektif sorumluluğu gerçekleştirme yöntemi güvenoyu usülüdür.
 • Göreve başlarken oylamada basit çoğunluk yeterlidir
 • Görev sırasında salt çoğunluk (276) aleyhte oy verirse bakanlar kurulu düşer
 • Gensoru sonucunda salt çoğunluk (276) güvensizlik oyu verirse düşer
 • Yürütmenin düzenleyici işlemleri-KHK, C.kararnamesi , tüzükler, yönetmelikler

 

 • Bakanlar kurulu KHK için TBMM den izin alır (yetki kanunu). OHAL ve sıkıyönetimde izin almaz.
 • Tüzükler, Danıştayın incelemesinden geçirilmek koşuluyla B.Kurulu tarafından çıkarılır. Cumhurbaşkanı imzalar ve resmi gazetede yayımlanır.
 • Yönetmelikleri, Başbakanlık, bakanlıklar, kamu tüzel kişileri, bakanlar kurulu çıkarır. Cumhurbaşkanı onayına sunulur. Resmi Gazetede yayımlanması zorunlu değildir.

 

 • OHAL: tabii afet, salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzeninin bozulması, şiddet olayları sonucunda MGK nın görüşü alınır. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanalr kurulu ilan eder. Resmi gazetede yayımlanır. Aynı gün TBMM nin onayına sunulur. En çok 6 aylığına ilan edilir. 4 ayı geçmemek üzere uzaltılabilir.(tbmm tarafından)

 

 • Sıkıyönetimin işlem sırası OHAL ile aynıdır. Kolluk görev ve yetkileri askeri makamlara geçer.(genelkurmay başkanlığına bağlı görev yaparlar) Temel hak ve hürriyetler kısıtlanabilir veya durdurulabilir.

   

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular