Vatandaşlık YARGI

KPSS Vatandaşlık YARGI  

 • YARGI
 • YÜKSEK MAHKEMELER
 • 1- ANAYASA MAHKEMESİ
 • 2- YARGITAY
 • 3- DANIŞTAY
 • 4- ASKERİ YARGITAY
 • 5- ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
 • 6- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
 • 1- ANAYASA MAHKEMESİ
 • Başkanı Haşim KILIÇ
 • *17 üyesi var (2010 değişik.)
 • *Üyelerini Cumhurbaşkanı ve TBMM , 12 yıl görev yapmaları için seçerler (2010 değişik.)

 

 • Şunlar arasından seçilir :
 • –Sayıştay,
 • –Yargıtay,
 • –Danıştay,
 • –Askeri Yargıtay,
 • –Askeri Yüksek İdare Mah üyeleri,
 • –avukatlar,
 • –YÖK üyesi olmayan öğretim üyeleri,
 • –üst kademe yöneticiler,
 • –Anayasa mah. raportörleri,
 • –birinci sınıf hakim ve savcılar

 

 • *Bir kişi iki defa Anayasa Mahkemesine seçilemez (2010 değişik.)
 • *Emeklilik yaşı 65
 • *Başkan ve iki başkanvekili üyeleri arasından gizli oyla ve salt çoğunlukla 4 yıl için seçilir.Süresi dolan bu görevler için tekrar seçilebilir.
 • *Genel kurul toplantı yeter sayısı en az 12 dir. (2010 değişik)
 • *Bireysel başvurular bölümlerce karara bağlanırken, bunun dışında kalanlar Genel Kurulca karara bağlanır.
 • *Anayasa değişikliklerinde iptal, siyasi partilerin devlet yardımından yoksun bırakılması veya parti kapatma davaları için 2/3 oy çokluğu aranır.
 • *Uyuşmazlık mahkemesi başkan ve üyelerini seçer
 • *Kanun, khk, meclis iç tüzüğü, anayasa değilşiklikleri iptal davalarına bakar
 • *Siyasi partilerin mali denetimini yapar

 

 • Yüce Divan olarak yargılayabildikleri;
 • -C.başkanı,
 • -başbakan,
 • -bakanlar,
 • -yüksek mah. başkanları ve üyeleri,
 • -Yargıtay c.bas savcısı ve vekili,
 • -hsyk üyeleri,
 • -sayıştay üyeleri,
 • -meclis başkanı,
 • -genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanları.

 

 • Anayasa Mah. Denetimine Tabi Olmayanlar
 • *Millerlerarası Antlaşmalar
 • *OHAL ve Sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri
 • *İnkilap kanunları
 • *Parlemanto kararları (istisnalarıMeclis İç tüzüğü, dokunulmazlık kaldırılma kararı, vekilliğin düşmesi denetime tabidir)
 • *Tüzükler
 • *Yönetmelikler
 • *Anayasa değişikliklerini esas yönünden inceleyemez sadece şekil yönünden inceler.
 • şekil yönünden dava açma süresi 10 gün *şekil yönünden incelenmesi için sadece C.başkanı ve 1/5 vekil isteyebilir
 • Anayasa mah. resen inceleme yoktur mutlaka iptal davası açılması gerekir.
 • *KHK ve TBMM içtüzüğünün esas yönünden incelenmesini ; CUMHURBAŞKANI,—–Meclis üye tamsayısının 1/5 i,—–Ana muhalefet partisi grubu—-,İktidar partisi grubu isteyebilir. Dava açma süresi 60 gün

 

 • 2- YARGITAY
 • Yargıtay Başkanı Ali Alkan
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilinin seçimi; genel kurulunda Yargıtay üyeleri 5 aday belirler, içlerinden CUMHURBAŞKANI 4 yıl için seçer.Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
 • Yargıtay Üyelerini HSYK seçer
 • Adliye Mah. verilen kararların ve hükümlerin son inceleme yetkisi yargıtaydadır.

 

 • 3- DANIŞTAY
 • Danıştay Başkanı Zerrin Güngör
 • Danıştay Başkanı,başsavcı,vekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından üye tamsayısının salt çoğunluğunca 4 yıl için seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilir.
 • Danıştay üyelerini HSYK (3/4) ve CUMHURBAŞKANI (1/4) seçer.
 • İdare mah. verilen karar ve hükümlere dair son inceleme yetkisine sahiptir.
 • Tüzük tasarılarını inceler,idari uyuşmazlıkları çözer,Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları,kamu hizmetleri,sözleşmeler hakkında 2 ay içinde görüş bildirir.

 

 • 4- ASKERİ YARGITAY
 • Askeri Yargıtay Başkanı,başsavcısı,2.başkanı ve daire başkanları üyeleri arasından rütbe ve kıdeme göre atanırlar.
 • Askeri Yargıtay üyelerinin seçiminde birinci sınıf askeri hakimler arasından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile her boş yer için 3 aday gösterilir bu 3 aday arasından CUMHURBAŞKANI seçim yapar.

 

 • 5- ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
 • Askeri hakim olan üyeleri salt çoğunlukla her boş yer için 3 aday gösterilerek,Askeri hakim olmayan üyeleri ise subaylar arasından ,Genelkurmay Başkanlığının göstereceği adaylar arasından CUMHURBAŞKANI’NIN seçimi ile atanır.
 • Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile ,asker kişileri ilgilendiren idari eylem ve işlemler varsa yargı denetimini yapar.

 

 • 6- UYUŞMAZLIK MAHKEMELERİ
 • Başkanlığını Anayasa Mahkemesince ,kendi üyeleri arasından seçilen üye yapar.
 • Diğer mah. ile Anayasa mah. arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mah. kararı esas alınır.
 • Adli,askeri ve idari yargı arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle yetkilidir.

 

 • SAYIŞTAY
 • TBMM adına kamu kurumlarının gelir ve giderlerini denetler.Kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamaz. Kesin hükümleri karşısında yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir defaya özel olarak karar düzeltilmesi isteminde bulunabilir.
 • 2004 değişikliği ile silahlı kuvvetlerin elinde bulunan devlet mallarının denetlenmesi yetkisini almıştır.
 • Sayıştay üyeleri TBMM genel kurulu tarafından seçilir.

 

 • HSYK (Hsyk 1961 anayasası ile kurulmuştur)
 • Kurulun başkanı ADALET BAKANIDIR. Kurul başkanı çalışmalara katılamaz
 • Adalet Bak. Müsteşarı kurulun doğal üyesidir.
 • Üyeleri;CUMHURBAŞKANI,—YARGITAY,—-DANIŞTAY ve TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU tarafından seçilir.(4 yıl için)
 • Cumhurbaşkanının seçtiği üyeler arasında boşalma olursa 60 gün içinde tekrar seçimi yapılır.Diğerlerinin seçtikleri arasında boşalma olursa yedekler kalan süreyi tamamlar
 • 22 asıl 12 yedek üyeden oluşur (2010 değişikliği)
 • Hakim ve savcıların görevlerini düzgün yapıp yapmadıklarını denetler.
 • Hakim ve savcıları mesleğe kabul etmek,atamak,geçici yetki vermek,yükseltme,ceza verme vs.
 • *Yargıtay üyelerinin tamamını, Danıştay üyelerinin ¾ ünü HSYK seçer.
 • *Meslekten çıkarma dışındaki cezalarına karşı yargı yolu kapalıdır.
 • *Adalet Bak. Merkez kuruluşunda çalıştırılacak hakim ve savcıları, adalet müffettişlerini, iç denetçileri atama yetkisi Adalet Bakanına aittir.

 

 1. Candan 30/09/2015
  Siteyi çok sevdim, önemli ve yararlı bilgiler var gerçekten
 2. Umran 17/03/2016
  Site çok faydali ama güncellenmesi gerekli. Teşekkürler.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular