Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları

Kpss vatandaşlıktan, her sene ortalama 3 soru bu konudan çıkıyor.

 • TEMEL HUKUK KAVRAMLARI

 

 • YAPTIRIM TÜRLERİ
 • 1- CEZA (ör; “disiplin cezaları,hapis ve adli para cezaları “)
 • 2- CEBRİ İCRA ( zorla yükümlülüğü yerine getirtme; ör;”nafaka borcunu ödemeyene ödettirme”)
 • 3- TAZMİNAT ( zararların ödettirilmesi; ”haksız fiil,mağduriyet “ cümlelerde geçer)
 • 4- HÜKÜMSÜZLÜK(GEÇERSİZLİK) (ör; ev satışının tapuya gidilmeden yapılması)
  • 4a) YOKLUK (kanunun aradığı şartların bulunmaması; ör; “imam nikahı “ )
  • 4b) BUTLAN (Mutlak Butlan-“Ayırt etme gücü olamayan birisinin yaptığı işlemler”)(Nisbi Butlan-ör;“zorla evlendirilmek,sarhoş vaziyette imza atmak”)
 • 5- TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK ( ör;18 yaşından küçüklerin yaptığı sözleşmelerde ergin olmayanı bağlamaz)

 

 • NOT;
 • Yokluk,Butlan,Tek Taraflı Bağlamazlık ve Tazminat ÖZEL HUKUK YAPTIRIMIDIR.
 • Ceza,Cebri İcra ve İptal KAMU HUKUKU YAPTIRIMIDIR

 

 • Hukuk Kurallarının Türleri
 • Pozitif Hukuk– Yürürlükteki yazılı yazısız tüm hukuk kuralları
 • Mevzu Hukuk– Yürürlükteki yazılı hukuk kuralları
 • İdeal Hukuk– Olması gereken hukuk
 • Tarihi Hukuk– Yürürlükten kaldırılmış hukuk
 • Hukuk Kurallarının Çeşitleri
 • a- Emredici Hukuk Kuralları-Kesinlik ifadesi vardır.(18 yaşını doldurunca ergin olunur)
 • b- Yedek Hukuk Kuralları
 • Tamamlayıcı ör;yasal faiz oranı  , Yorumlayıcı ör;Kira sözleşmesinde ayın ortası ifadesi , Tanımlayıcı Hukuk Kuralları

 

 • Boşluk Türleri
 • a- Kural İçi Boşluk: Hakimin takdir yetkisi; ör,hakimin nafaka miktarını belirlemesi
 • b- Kural Dışı Boşluk: İstenmeden bırakılan boşluktur.
 • -Açık boşluk(Uygulanabilir bir hükümün olmaması)
 • -Örtülü Boşluk (verilecek hükmün başka bir hükümle çatışmasıdır)

 

 • Hukuk Kurallarının Dalları
 • Özel Hukuk – Kişiler arasındaki ilişkileri düzenler (medeniborçlar, ticaret, devletler özel hukuku)
 • Kamu Hukuku -Kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenler(anayasa, idare, ceza, vergi, icra, yargılama, devletler genel hukuku)
 • Özel Hukuk Dalları
 • Medeni Hukuk-Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku
 • Kişilik, sağ ve tam doğumla başlar.Ölüm ve gaiplik ile sona erer.
 • Doğumlar 1 ay içinde , ölümler ise 10 gün içerisinde nüfus memurluğuna bildirilmelidir.

 

 • Kütükler
 • a- Doğum kütüğü: Doğumlara ilişkin bilgiler ve kimsesiz bulunmuş çocuklar hakkında işlemler kanunlara göre bu kütüğe yapılır. Bu bilgilere kişinin künyesi denir.
 • b- Ölüm kütüğü: Bir kimse ölümüne kesin gözle bakılan durumlarda ortadan kaybolur ve cesedi bulunamazsa o yerin en büyük mülki amirinin emriyle kütüğe ölü kaydı düşülür.Gaiplikte ise mahkeme kararıyla hakimin bildirmesiyle kaydı yapılır.
 • c- Evlenme kütüğü: Evleme memuru kaydı yapar.Ayrıca kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüklerinede bildirilir.
 • d- Aile kütüğü: Aynı soyadını taşıyan ve aynı soydan gelen ,daha önce bir hanede bulunan kişiler bu kayıtlarını devam ettirmek isterlerse,tek bir aile gibi kayıtları bu kütükte devam eder.
 • e- Yer Değiştirme kütüğü: Yerleşim yeri değişikliğinde bu kütükte işlem yapılır

 

 • Kişiliğin Sona Ermesi
 • Ölüm karinesi
 • Birlikte ölüm karinesi (ör;uçak kazası)
 • Gaiplik
 • Gaiplikte ölüm tehlikesinde kaybolduysa en az 1 yıl, uzun zamandır haber alınmadıysa en az 5 yıl geçmelidir.
 • Gaiplik kararını mahkeme verir.

 

 • Kamu Hakları
 • a- Kişisel Haklar ör; kişinin dokunulmazlığı,dernek kurma ,haberleşme,basın hürriyeti,mülkiyet hakkı,düzeltme ve cevap hakkı,konut dokunulmazlığı )
 • b- Sosyal ve Ekonomik Haklar (cümlelerde maddiyat ,sağlık,spor,refah artışı vs varsa ).ör; sendika kurma,çalışma hakkı ve ödevi,konut hakkı,eğitim ve öğretim hakkı,toprak mülkiyeti)
 • c- Siyasi Haklar ( ör; seçme seçilme ,siyasi parti üyeliği,dilekçe hakkı,kamu hizmetine girme hakkı,vergi ödevi,vatandaşlık hakkı,vatan hizmeti)
 • Vatandaşlık hakkının kazanımında ve kaybedilmesinde İçişleri Bakanı teklif eder ,Bakanlar Kurulu karar verir. Yargı yolu kapanmaz.
 • Temel hak ve ödevler olağan zamanlarda sadece kanunla sınırlanır.Olağanüstü dönemlerde KHK ile de sınırlanır.(ohal, seferberlik, sıkıyönetim, savaş) 1982 yılında düzenlenmiştir.

 

 • Çekirdek Haklar (sınırlandırılamaz)
 • -Kişinin yaşama hakkı
 • -Din,vicdan,düşünce ve kanaatleri açıklamaya kimse zorlayamaz.
 • -Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez
 • -Mahkeme kararı ile sabitleşinceye kadar herkes masumdur.

 

 • Özel Hakların Türleri
 • 1- Mahiyetlerine göre haklar
 • Mutlak Haklar– sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. ör;mülkiyet hakkı
 • Nispi Haklar– sadece taraflar arasında söz konusudur. ör; alacak hakkı
 • 2- Konularına göre haklar
 • -Malvarlığı hakları
 • -Kişilik hakları
 • 3- Kullanılmalarına göre haklar
 • -Devredilebilen haklar-( ör; satım,bağışlama,miras)
 • -Devredilemeyen haklar- (ör; kişilik hakları)
 • 4- Amaçlarına göre haklar
 • -Yenilik doğuran haklar
 • -Alelade haklar-Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki durum meydana getirmiyor. ör;velayet hakkı

 

 • Hakların Kazanılması– Subjektif İyi Niyet
 • Hakların Kullanılması– Objektif İyi Niyet(dürüstlük)
 • Hakların Korunması-Talep Yolu,Dava Yolu

 

 • Hak Sahibi Tarafından Korunması
 • a- Meşru müdafaa– saldırıya karşı bir kimsenin kendisini veya bir başkasını korumak için gösterdiği zorunlu tepkidir.
 • b- Zaruret Hali– bir tehlikeden kurtulmak için üçüncü kişinin şahsına veya malına zarar vermesi
 • c- Kuvvet Kullanma– O an da devlet gücünden faydalanmak imkansız ise ve hakkın kaybolması söz konusuysa kişinin hakkını bizzat elde etmesi veya korumasıdır.

 

 • EHLİYET KAVRAMI
 • 1- HAK EHLİYETİ: Hak ve borç sahibi olabilme,haklardan yararlanabilme
 • 2- FİİL EHLİYETİ: Hakları kullanabilme gücüdür,hak ve borç yaratabilme
 • FİİL EHLİYETİNİN ŞARTLARI
 • a- Erginlik: normalde 18 yaş tamamlanmasıyla olur.
 • Evlenme ile de kişiler ergin olurlar. 17 yaşını tamamlayanlar velisinin rızası ile evlenebilir. 16 yaşını tamamlayanlarda hakimin izni ile evlenebilirler.
 • Hakim kararıyla da kişiler ergin kılınabilir. 15 yaşını tamamlamış olma şartı ile küçüğün menfaatiyle alakalı bir durum varsa hakim ergin kılabilir. Bu karar geri alınamaz ancak kişi gerekiyorsa kısıtlanabilir.
 • b- Ayırt etme gücü ( engelleyen durumlar: yaş, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk vs )
 • c- Kısıtlı olmama (kötü yaşama tarzı, akıl zayıflığı, bir seneden fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza)

 

 • FİİL EHLİYETLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA
 • TAM EHLİYETLİLER (ergin ve kısıtlı olmayanlar)
 • SINIRLI EHLİYETLİLER ( tam ehliyetlidirler fakat sınırlandırılmışlardır bazı konularda.ör:evli kişiler tek başlarına evlerini satamazlar)
 • SINIRLI EHLİYETSİZLER (ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar)
 • TAM EHLİYETSİZLER ( ayırt edemeyen herkes )
 • CEZA HUKUKU
 • CEZALAR:
 • Ağırlaştırılmış müebbet cezası: Hükümlünün hayatı boyunca devam eder.Sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.
 • Müebbet cezası: Hayat boyu
 • Süreli hapis cezası: Bir yıldan az 20 yıldan fazla olmayacak şekilde verilir.
 • Adli para cezası: 5 günden az ve 730 günden fazla olamamak üzere devlet hazinesine ödenir. Günlük miktarı 20 tl ile 100 tl arasında değişir.

 

 • Suç ve Suçun Unsurları
 • Kanuni unsur (tipiklik)- kanunsuz suç ve ceza olmaz
 • Maddi unsur (hareket)- icra , ihmal,nedensellik bağı-illiyet
 • Manevi unsur (kusurluluk)- kast ve taksir

 

 • Ceza ve Ceza Ehliyeti
 • 1) Temyiz Kudreti
 • Ayırt etme gücüdür. (Akıl hastalığı,akıl zayıflığı,alkol ve uyuşturucu bağımlılığı(irade dışı alınırsa))
 • 2) YAŞ
 • 12 yaşını doldurmayanlara ceza verilmez.12-15 arası olgunsa ceza indirim yapılır.15-18 arasıda indirimli 18 yaşını dolduranlar tam ehliyetlidir.Sağır ve dilsizler için 15 yaş altına ceza verilmez. Ceza ehliyeti 21 dir.

 

 • Ceza Yargılama Hukunun Temel Kavramları
 • Soruşturma, şüphelinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadarki evredir
 • İddianame, soruşturma sonrası yeterli delil ile Cumhuriyet savcısının hazırladığı belgedir
 • Kovuşturma, iddianamenin kabulü ile hükmün kesinleşmesine kadar olan evredir
 • Müdafi: şüphelinin avukatı
 • Vekil: zarar görenin avukatı
 • Toplu suç: 3 kişiden fazla kişinin birlikte suç işlemesi
 • İlam : kesinleşmiş mahkeme sonucu

 

 • NOT
 • Kamu davası açma görevi Cumhuriyet savcısınındır
 • Gözaltına alınanlar en geç 48 saat içinde mahkemeye gönderilir. Toplu şuçta 4 gündür bu süre
 • Sulh ve Asliye Ceza mahkemelerinin tutukluluk süresi en çok 1 yıldır
 • Ağır ceza mahkemelerinde ise tutukluluk süresi en çok 2 yıldır

 

 • İCRA İFLAS HUKUKU
 • Aciz vesikası: İcra ile alacağın tamamını alamayan alacaklıya ödenmeyen alacak kısmı için icra dairesi tarafından verilen belgedir
 • Konkordato: Alacaklı ve borçlu arasında ödeme koşullarının yeniden düzenlenmesidir.

 

 • VERGİ HUKUKU
 • Temel ilkeleri, vergide adalet, vergide genellik ve vergilerin kanuniliği

 

 • MİRAS HUKUKU
 • Mirasbırakan(muris) : sadece gerçek kişiler miras bırakabilir.tüzel kişiler miras bırakamazlar.
 • Tereke(miras)
 • Mirasçı: gerçek veya tüzel kişilerdir.

 

 • BORÇLAR HUKUKU
 • Para borcunu ifade etmek için DAR ANLAMDA BORÇ
 • Borç ilişkisini ifade etmek için GENEL ANLAMDA BORÇ ifadesi kullanılır.
 • Borç ilişkisinin unsurları Alacaklı,Borçlu ve Edim’dir
 • Borcun kaynakları:
 • a- Hukuki işlemler (ör, sözleşmeler )
 • b- Haksız fiiller (hukuka aykırılık,kusur,zarar ve illiyet bağı olmak üzare bu 4 şart bir arada bulunursa sonucunda tazminat ödenir)
 • c- Sebepsiz zenginleşme ( ör, yanlış hesaba para gönderilmesi )
 • Borçların sona ermesi
 • İfa,yenileme,birleşme,kusursuz imkansızlık,zamanaşımı,ibra ve takas yoluyla borçlar sona erer.
 • Bütün borçlar zamanaşımına uğrarken aciz vesikasına bağlanmış veya taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış borçlar zamanaşımına uğramaz.
 • Genel zamanaşımı süresi 10 yıldır.
 • Kira,şirket sözleşmeleri,otel,lokanta giderleri,sanatkarların,esnafın,noterlerin,işçilerin,ücret alacakları 5 yıldır
 • Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden doğan alacakların süresi 1 yıldır.
 1. Kübra 30/09/2015
  Emeğinize sağlık siteyi çok beğendim
 2. a.ozkan3834 08/10/2015
  çok teşekkürler..
 3. Umran 17/03/2016
  Allah razi olsun.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular