Vatandaşlık İdare Hukuku

  Her yıl ortalama 2 soru bu konudan çıkmaktadır.  

 

 • İdare Hukukunun Özellikleri
 • *Kamu yararı düşüncesi hakimdir. Kar amacı gütmez.
 • *Sürekli bir devlet fonksiyonudur.
 • *İdare ve özel kişiler arasında eşitlik yoktur.
 • *Üstün ve ayrıcalıklı yetkilerini kullanır.
 • *Mahkeme kararlarına (içtihatlara) dayanan bir hukuk dalıdır.

 

 • İdarenin Görevleri
 • Milli güvenliğin temini; Milli güvenliğin sağlanmasından ve TSK nın yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.
 • Kamu hizmetleri;bayındırlık, eğitim, sağlık, haberleşme gibi..
 • Kolluk faaliyetleri, emniyet, iç güvenlik, asayişe yöneliktir. EGM ve Jandarma görev yapar.
 • Özendirme ve teşvik(destekleme) faaliyetleri
 • Planlama faaliyetleri; örneğin siyasi konularda MGK , ekonomik konularda Devlet Planlama Teşkilatı
 • İç düzen faaliyetleri, personel alımı, eğitimi, araç gereç temini
 • İdareyi Doğrudan Etkileyen İlkeler
 • *Hukuk devleti ilkesi
 • *Laiklik ilkesi
 • *Merkezden ve yerinden yönetim ilkesi
 • *Yetki genişliği ilkesi
 • *İdarenin bütünlüğü ilkesi
 • *Demokratik devlet ilkesi

 

 • Merkezden yönetimin faydaları
 • -Güçlü yönetimi sağlar
 • -Hizmetler daha az harcamayla yürütülür.

 

 • Merkezden yönetimin sakıncaları
 • -Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe neden olur.
 • -Demokrasiye tam olarak uygun değildir.
 • -Hizmetlerin bölge gereksinimlerine göre yürütülmesi zordur.

 

 • Yetki Genişliği,merkeze danışmadan,merkez adına karar alabilme yetkisidir. Sadece illerde uygulanır. Bu yetkiyi sadece VALİ kullanır

 

 • Yerinden Yönetim(ademi merkeziyet)
 • *Yerel yerinden yönetim, kamu tüzel kişilikleri oluşturmuştur. İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler
 • *Hizmet yerinden yönetim, mal topluluğudur. TRT, Üniversiteler, Birlikler, Odalar

 

 • İdarenin Bütünlüğü İlkesi
 • *Hiyerarşi:Üst makamların astları üzerinde sahip oldukları hukuki güç.
 • Hiyerarşik Amirler
 • Merkez İdare — Bakan
 • İl Genel İdaresi — VALİ
 • İl Özel İdaresi — VALİ
 • Belediye İdaresi — Belediye Başkanı
 • Köy İdaresi — Muhtar
 • *İdari Vesayet, Merkezi idarenin,yerinden yönetim kuruluşlarını denetleme yetkisidir. İçişleri Bakanı, vali ve kaymakam temel vesayet makamlarıdır.

 

 • İdari Sözleşme Türleri
 • Mali İltizam Sözleşmeleri: Mültezim adı verilen karşı tarafa bedel karşılığında belli bir hizmetin götürülmesidir.
 • Kamu İstikraz (Borçlanma)Sözleşmeleri: Tahvil, bono vb senetler karşılığında halktan borç para alınmasını sağlayan akdi ilişkidir.
 • Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri: Bir kamu hizmetinin özel kişi tarafından kurulması ve belli bir süre işletilmesini ön gören sözleşmedir.
 • Orman İşletme Sözleşmeleri: 1982 anayasasından sonra anayasaya engel olduğundan yapılamamaktadır.
 • İdari Hizmet Sözleşmeleri: Sözleşmeli personel gibi kişiler ile idare arasında yapılan sözleşmelerdir.

 

 • Kamu İhalelerine Egemen Olan İlkeler
 • -Aleniyet İlkesi
 • -Serbest rekabet ilkesi
 • -Sözleşmeyi yapmak isteyende belli bir yeteneğin aranması ilkesi

 

 • Usulleri
 • Devlet İhale Kanunu(dik)
 • -kapalı teklif,-açık arttırma ve eksiltme,-pazarlık-yarışma

 

 • Kamu İhale Kanunu(kik)
 • -açık ihale,-belirli istekler arasından ihale,-pazarlık doğrudan temin

 

 • İhale kararını almaya İHALE KOMİSYONU  yetkilidir.
 • Harcamalara ilişkin sözleşmeler, üç gün içinde Sayıştaya gönderilir.Sayıştay tescil sözleşmelerini 15 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır.

 

 • İdarenin Mal Edinme Yöntemleri
 • *KAMULAŞTIRMA
 • Karşılığı peşin ödenmek koşuluyla kamu yararı için özel mülkiyette bulunan taşınmazın bir kısmına veya tamamına zorla el konulmasıdır. Bedel davalarına Asliye Hukuk Mah. bakar.
 • Peşin ödemenin İstisnaları (taksitlendirme 5 yılı geçemez)
 • -Tarım reformu
 • -Orman yetiştirilmesi
 • -Kıyıların korunması
 • -Turizm amaçlı faaliyetler
 • -Büyük enerji,iskan ve sulama projeleri
 • Olağanüstü dönemlerde taşınır mallara el konulması İSTİMVAL dir
 • Geri alma hakkı 5 yılın sonundadır. Bu hak 1 yıl içinde kullanılmalıdır.

 

 • *DEVLETLEŞTİRME,
 • Özel işletmelere kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda zorla el konulmasıdır.

 

 • Devletleşirme > özel teşebbüs işletmeleri
 • Kamulaştırma > özel mülkiyet

 

 • *GEÇİCİ İŞGAL,
 • Bayındırlık işlerinde taşınmaza geçici olarak el konulmasıdır. (İl idare kurulu)

 

 • MERKEZİ İDARE
 • Başkent Teşkilatı: Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar, Yardımcı Kuruluşlar (danıştay, MGK, DPT, Sayıştay)

 

 • Taşra Teşkilatı: İl idaresi (vali, il idare kurulu, il idare şube başkanları), İlçe İdaresi (kaymakam, ilçe idare kurulu, ilçe idare şube başkanları), Bucak İdaresi (bucak müdürü), Bölgesel Kuruluşlar (karayolları, orman genel müdürlüğü gibi)

 

 • Vali: İçişleri Bakanının önerisi, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı onayıyla atanırlar.

 

 • NOT: Bakanlar Kurulunun devlet adına imtiyaz verme yetkisi vardır.
 • NOT: İl ve ilçelerin kurulması,kaldırılması,adlarının değişimi,ilçenin başka ile bağlanması kanunla yapılır.
 • NOT: Bucakla alakalı işlemler ,illerin sınırlarının değiştirilmesi,arazi adlarının değiştirilmesi işlemleri İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile olur
 • NOT: Kaymakamlık için 29 yaşı aşmamak gerekir. Hukuk,siyasal veya İİBF mezunu olmalı

 

 • YERİNDEN YÖNETİM İDARELERİ
 • Mahalli İdareler (yerel yönetimler);
 • İl özel idaresi (il genel meclisi – Vali – İl daimi encümenleri),
 • * Belediye İdaresi (belediye başkanı – belediye meclisi – belediye encümeni),
 • * Köy idaresi (muhtar – ihtiyar heyeti – köy derneği)
 • ÖZELLİKLERİ
 • -Karar organları seçimle iş başına gelir
 • -Kamu tüzel kişilikleri vardır.Kişi topluluğu niteliğindedir.
 • -Özerk kuruluşlardır.

 • İl genel meclisi; görev süresi 5 yıldır. Başkanı kendi üyeleri arasından seçilir. Her ay toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Bütçe görüşmeleri toplantısı azami 20 gün, diğer toplantılar en çok 5 gündür. Kararları 5 gün içinde valiye gönderilmezse yürürlüğe girmez. Valinin veto hakkı vardır. İl genel meclisi kararlarında ısrar ederse vali 10 gün içinde idari yargıya başvurma hakkı vardır.
 • (il genel meclisinin görevleri; imar planları,borçlanmaya karar vermek,bağışları kabul etmek,bütçe ve kesin hesabı kabul etmek,il daimi encümenlerini seçmek)

 

 • İl daimi encümeni, kendi üyeleri arasından 1 yıl için seçilirler.başkanlığını vali yapar karma yapılı bir karar ve danışma organıdır
 • (görevleri, cezaları vermek, kamulaştırma kararı, ilin bütçesini inceleme, yönetmelik çıkarmak)

 

 • İl Özel İdaresinin hiyerarşik amiriVALİ dir. ( il genel meclisinde yer almadığı unutulmamalı)

 

 • Belediye Meclisi, belediye idaresinin en yüksek görüşme ve karar organıdır,üye sayısı belediyenin nüfusuna göre belli olur 9 dan az olamaz,belediyenin imar planını kabul eder,borçlanmaya karar verir,belediye adına kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi verme görevleri vardır.

 

 • Belediye encümeni, belediye çalışanları ve belediye meclisinin kendi aralarından seçtiği üyelerden oluşur. (belediyenin bütçe tasarılarını inceler, kamulaştırma kararı alır, toplu taşıma ücretlerini belirler, cezaları  takdir eder)

 

 • Belediye Başkanlığından düşme sebepleri
 • -20 gün mazaretsiz olarak göreve gelmemek
 • -meclis üye tamsayısının ¾ ü yetersizlik kararı aldırarak tutanağı valiye ,valide danıştaya gönderirse Danıştay da uygun görürse tutanağı başkanlık düşer.

 

 • NOT:Belediye başkanının görevden düşmesine ve belediye meclisi ,encümenini fesh eden yer DANIŞTAY dır. İçişleri Bak. Geçici olarak görevden alır.

 

 • İhtiyar heyeti, Köy derneğinin seçtiği üyeler ile doğal üyelerden (öğretmen ve imam) oluşur.İmeceye ve salmaya(köy halkından toplanan vergi) karar verir. Köyün işlerini sıraya sokar. en az 25 yaş ve 6 ay ikamet şartı var.

 

 • Köy derneği, köydeki tüm seçmenlerden oluşur. Muhtar ve ihtiyar heyetini seçer.

 

 • HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
 • İdari Kamu kurumları, çocuk esirgeme kurumu,ogm ,tarım ve toprak reformu genel müdürlüğü
 • Sosyal Kamu Kurumları, SGK, İŞKUR, OYAK
 • İktisadi kamu kurumları, KİT ler, ÇAYKUR, DHMİ, ETİ Maden vb
 • Bilimsel ve Kültürel Kurumlar, TRT,TÜBİTAK,Üniversiteler,Devlet Opera ve balesi
 • Kamu kurumu niteliğine sahip meslek kuruluşları, odalar, birlikler, barolar

 

 • BAĞIMSIZ İDARİ KURULUŞLAR
 • SPK, BDDK, REKABET KURULU, RTÜK, KAMU İHALE KURUMU, EPDK, BİLGİ TEK VE İLETİŞİM KURUMU, TÜTÜN MAMÜLLERİ VE İÇKİ PİYASASINI DÜZENLEME KURULU

 

 • KAMU GÖREVLİLERİ
 • Memurlar, Sözleşmeli Personeller, Geçici Personeller, İşçiler

 

 • Memurların Yükümlülükleri
 • -Mal bildirimi yapmak
 • -Kıyafet mecburiyeti ,amirlere bağlılık,itaat
 • -İkamet zorunluluğu

 

 • Memurlara Uygulanan Yasaklar
 • -Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
 • -Grev yasağı
 • -Hediye alma,menfaat sağlama
 • -Gizli bilgileri açıklama yasağı
 • -Siyasi faaliyette bulunma yasağı
 • -Basına demeç verme
 • -Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı

 

 • Memurlara Uygulanan Disiplin Cezaları
 • Uyarma– davranış ve görevinde daha dikkatli olması için yazılı bildirim.
 • Kınama– davranışlarında ve görevinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi
 • Aylıktan kesme– Brüt aylıktan 1/30 ile 1/8 arasındaki kesinti
 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması– bulunduğu kademede 1-3 yıl arası durdurulması
 • Memurluktan çıkarma– bir daha memurluğa alınmamak üzere çıkartma

   

 1. tunasman 10/06/2014
  süper olmuş:D
 2. Oğuzhan 30/09/2015
  Pek çok sitede arayıp yararlı bir anlatım bulamamıştım, iyi ki sitenize denk geldim. Çok güzel bilgiler var.

three + 11 =

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular