Vatandaşlık Anayasalar ve özellikleri

KPSS Vatandaşlık – Anayasalar ve özellikleri

 • 1921 ANAYASASI’NIN ÖZELLİKLERİ
 • -Meclis Hükümeti sistemi(güçler birliği ilkesi)
 • Milli egemenlikten bahseden ilk anayasa
 • -Seçimler 2 yılda bir yapılır.
 • Yerinden ve yerel yönetimden bahseden ilk anayasadır
 • -Anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemeyen tek anayasadır (meclis üstünlüğü benimsenmiştir)
 • -Temel hak ve özgürlüklere yer vermeyen tek anayasadır.
 • -Kanuni esasi ile beraber yürürlükte kalmıştır ( ikili anayasal düzen)

 

 • 1923 değişiklikleri
 • -Hükümet şekli cumhuriyet’tir
 • -Cumhurbaşkanı meclis tarafından bir seçim dönemi için seçilir
 • -Bakanlar kurulu seçildikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından meclis onayına sunulur.
 • 1924 ANAYASASI’NIN ÖZELLİKLERİ
 • 2.TBMM hazırlamıştır
 • Karma hükümet modeli var(meclis hükümeti sistemi+parlementer sistem)
 • Çoğunlukçu demokrasi anlayışı
 • Anayasanın üstünlüğü ilkesi benimsenmiş
 • -Yasa yorumlama yetkisi meclisindir
 • -Türkiye devleti bir cumhuriyettir.

 

 • 1928 değişiklikleri
 • -Devletin dini İslamdır ve yemin şeklinden vallahi kelimesi çıkarılmıştır
 • -1930-1934 yılları arasında kadınlara seçme seçilme hakları verilmiştir.(eşitlik ve genel oy ilkesi çerçevesinde )
 • -1937 yılında Atatürk ilkeleri anayasaya girdi
 • -1945 yılında anayasanın dili sadeleştirildi.
 • 1946’da tek dereceli seçim sistemi, çok partili hayata geçiş, gizli oy açık sayım (1950 de uygulandı )

 

 • İlk hükümet şekli Cumhuriyet denirse 1921 ANAYASASI
 • Türkiye’nin devlet şekli Cumhuriyet’dir denirse 1924 ANAYASASI

 

 • 1961 ANAYASASI’NIN ÖZELLİKLERİ
 • Kurucu meclis (milli birlik komitesi + temsilciler kurulu )
 • İlk kez halkoyuna sunularak kabul edilen anayasadır
 • Çoğulcu demokrasi vardır
 • -Meclisin yanında Cumhuriyet senatosuda (eski cumhurbaşkanlarından oluşur) var (çift meclis özelliği )
 • -İlk kez sosyal ve ekonomik haklar düzenlendi
 • Sosyal devlet ilkesi ilk kez benimsendi
 • Sendika kurma, dernek kurma, toplu sözleşme ve grev hakkı
 • -TRT ve Üniversitelere özerklik
 • -Siyasi partiler vazgeçilmez unsur olarak düzenlendi
 • -Yüksek Seçim Kurulu anayasal kurum haline geldi
 • -İlk kez dışarıdan bakan ataması yapıldı
 • -Halkçılık, devletçilik, inkılapçılık anaasadan çıkartıldı.
 • -Milliyetçilik milli devlet olarak tanımlandı
 • -Anayasa mahkemesi, MGK, Hakimler Yüksek Kurulu ilk kez kuruldu

 

 • 1971-1973 değişiklikleri
 • -Yürütme güçlendirilmiştir.
 • KHK ilk kez anayasaya girdi
 • -Askeri yüksek idari mahkemeleri kuruldu
 • -Devlet güvenlik mahkemeleri kuruldu(1973)
 • -Anayasa mahkemelerine sadece şekil yönünden inceleme kısıtlaması getirildi
 • -Temel hak ve özgürlükler sınırlandırıldı
 • -Üniversitelerin özerkliği zayıflatıldı, TRT’nin özerkliği kaldırıldı.
 • -Devlet memurlarına sendika kurma hakkı kaldırıldı.

 

 • 1982 ANAYASASI’NIN ÖZELLİKLERİ
 • Sert ve kazuistik anayasadır
 • -Otoritenin ağırlığı arttırılmıştır
 • -Depolitizasyonu (siyasetten uzaklaştırma) benimsemiştir
 • -Devlet denetleme kurulu, YÖK
 • -Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği
 • OHAL ve sıkıyönetim KHK ları
 • -Başbakan önerisi ile bakanların , Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınması yöntemi

 

 • 2010 değişiklikleri
 • -Kamu denetçiliği kurumu,Kamu görevlileri hakem kurulu
 • -Sosyal ve ekonomik konsey
 • -Disiplin cezalarına karşı yargı yolunun açılması
 • -Anayasa mah. 3 üyesinin TBMM tarafından seçilmesi,Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı
 • -Anayasa mah. Üye sayısının 17 ye çıkarılması ve yedek üyeliğe son verilmesi
 • -HSYK nın üye sayısının 22 ye çıkarılması hakim olmayan 4 üyesinin
 • Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi
 • -Partinin kapatılmasına neden olan milletvekilinin görevinin sona ermemesi
 • -Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması sistemini belirleyen maddeden genel sınırlama sebeplerinin çıkarılması,bu maddeye ölçülülük ilkesinin,hakkın özüne dokunma yasağının ve laik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmama şartının eklenmesi
 • 1961 Anayasası daha çok Bakanlar Kurulu ile ilgiliyken
 • 1982 Anayasası Cumhurbaşkanı ile ilgili
 • 1982 Anayasası’nın Değiştirilmesi
 • Teklif- Milletvekili üye tamsayısının 1/3 ü (184 )
 • Görüşme- Meclis genel kurulunda 2 kez görüşülür( acele karar almamak için)
 • 2 görüşme arasında 48 saat geçmelidir(serinleme süresi)
 • 3/5 (330 ) ile 2/3 (366) arasında oy ile kabul edilirse
 • -Cumhurbaşkanı onaylayamaz.
 • -Meclise geri gönderir
 • -Zorunlu olarak halkoyuna sunar
 • 2/3 (367) veya daha fazla oy ile kabul edilirse
 • -Cumhurbaşkanı onaylayabilir
 • -Veya meclise geri gönderebilir(geciktirici veto)
 • -İhtiyari olarak halkoyuna da sunabilir.

 

 • Anayasa değişikliği için teklifi sadece milletvekilleri verebilir.(bakanlar kurulu yapmaz)

 

 • Teklif gizli oyla yapılır

 

 • Cumhurbaşkanı sadece Anayasa değişiklik teklifini halkoyuna sunar

 

 • Halkoylaması Resmi Gazete yayımlandıktan 60 gün sonraki ilk Pazar yapılır

 

 • İptal davaları 10 gün içinde açılır(15 günde karar verilir)

 

 • İptal davasını Cumhurbaşkanı veya 1/5(110) milletvekili açar

 

 1. ekim yurd 28/04/2016
  Tam aradığım gibi anayasa ve özellikleriyle.. Teşekkürler..

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular