Kayyum Nedir? Kayyum’un anlamı, kayyım çeşitleri, hakkında bilgiler, kayyum’un görevleri ve görev süresi

 • Olası kpss vatandaşlık sorusu: Kayyum Nedir? Kayyum’un anlamı, kayyım, kayyum hakkında bilgiler, kayyum’un görevleri, kayyum’un görev süresi, kayyım çeşitleri.
 • Kayyum’un 1 . Anlamı: Kayyum, hukuki anlamda; belirli bir malın yönetilmesi ya da belirli bir işin yapılması için görevlendirilen kimsedir.
 • Hukuki anlamda uygulaması şöyledir: Kayyum da vasi gibi vesayet organlarından birisidir. Fakat vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini gözetlemek, hem de mal varlığını yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atandığı halde, kayyum sadece belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için görevlendirilir.
 • Kayyum’un 2. Anlamı: Kayyum, usülsüzlük yapılan özel kurumlara, şirketlere, devletin el koyduktan sonra atadığı yöneticidir.
 • Kayyum’un 3 . Anlamı: Kayyum’un diğer bir anlamı ise camii hademesidir.
 • Kayyum’un 4. Anlamı: Kayyum’un arapça anlamı; gökleri, yeri ve her şeyi tutan, herşeyin varlık sahibi olabilmesi için gerekeni veren manasındadır. Allah’ın isimlerindendir.
 • Kayyum’un 5 . Anlamı: 4721 Saylı Medeni Kanun’ a Göre Vasi Ve Kayyım Atanması
 • MADDE 403.- Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve mal varlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.
 • Kayyım, belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için atanır.
 • Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygulanır.
 • 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Kanununa Göre Kayyım Atanması
 • Seçimlere itiraz
 • MADDE 15 – (1) Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, 14 üncü madde hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili kuruluş veya şubesine bildirir.
 • (2) Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava basit yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi hâlinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
 • (3) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder ve görev sürelerini belirler.
 • Kayyum Atanması Ve Görevleri 
 • Devlet tarafından daha ziyade tüzel kişiliklerin hakemlik, uyuşmazlık, tasfiye gibi süreçlerde belirli işlerini yönetmek veya mal varlığını idare etmek için geçici süreyle atanan yönetici veya heyet.
 • Kayyım atanması
 • Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.
 • Kayyım, belirli işleri görmek ya da mal varlığını yönetmek için atanır.
 • Kanunda aksine bir hüküm yoksa vasi için uygulanan hükümler kayyım için de uygulanır.
 • Kayyımlık 3 çeşittir
 • A-) Temsil Kayyımlığı : Vesayet makamı aşağıda mevcut sebeplerden ya da kanunda gösterilen hallerde, bir ilgilinin isteği üzerine veya resen kayyım atar.
 • 1-) Ergin kişi, hastalık sebebiyle, başka bir yerde bulunması sebebiyle veya benzeri sebeplerle, önemli bir işini kendisi göremeyecek durumda ise veya bir temsilci atayamayacak durumda ise.
 • 2-) Bir işte küçüğün menfaati ile yasal temsilcinin menfaati çatışıyorsa
 • 3-) Yasal temsilcinin işi yerine getirmesinde bir engel var ise
 • B-) Yönetim Kayyımlığı
 • Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan yerler için gereken önlemleri alır ve sayılan hallerde yönetim kayyımı atar.
 • 1-) Kişi uzun süreden beri bulunamıyor ve oturduğu yer de bilinmiyorsa,
 • 2-) Kişi vesayet altına alınması için yeterli sebep olmamasına rağmen, malvarlığını kendi başına idare edemiyor, idare etmesi için yönetici atayamıyorsa,
 • 3-) Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerektiriyorsa,
 • 4-) Tüzel kişi gerekli organlarından yoksun kalmış ve tüzelkişinin başka yoldan yönetimi mümkün olmamışsa,
 • 5-) Hayır işi veya genel yarar için toplanmış paranın yönetimi veya bu parayı harcama yolu sağlanamamışsa,
 • C-) İstek Üzerine Kayyımlık
 • İsteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden birisi mevcut ise ergin kişinin talebi üzerine kayyım atanır.
 • Kayyım Atama Usulü
 • Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kişinin ikametgahı vesayet makamı tarafından atanır.
 • Yönetim Kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilenin mallarının bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır
 • Temsil kayyımı, kendisine kayyım atanacak kişinin ikametgahı vesayet makamı tarafından atanır.
 • Yönetim Kayyımı, malvarlığının büyük bölümünün yönetildiği veya temsil edilenin mallarının bulunduğu yer vesayet makamı tarafından atanır.
 • Kayyımın Görev Süresi Ne Kadardır  
 • Türk Medeni Kanunu’nun 458. maddesine göre… “Kayyımın görev süresi ve ücreti vesayet makamı tarafından belirlenir.”
 • Türk Medni Kanunu’nun  477. maddesine göre, ” Temsil kayyımlığı, kayyımın yapmakla görevlendirildiği işin bitirilmesiyle sona erer.
 • Yönetim kayyımlığı, kayyımın atanmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması veya kayyımın görevden alınmasıyla sona erer.
 • Yasal danışmanlık, vesayetin kaldırılmasına ilişkin hükümler uyarınca vesayet makamının kararıyla sona erer.”

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular