Genel Türk Tarihi 30 adet püf nokta

 • Genel Türk Tarihi 30 adet püf nokta
 • 1- Gazneliler Devleti İslamiyet’in Hindistan‘a yayılmasında etkili olmuştur.
 • 2- İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinin geleneklerinden olan, ölen kişinin silah ve eşyaları ile birlikte gömülmesi, ölüm sonrası hayata inandıklarını göstermektedir.
 • 3- Macaristan çevresindeki kazılarda Avarlar‘a ait pek çok tunç, gümüş ve altın eşya bulunmuştur. Buna göre Avarlar’ın değerli madenleri tanıdıkları, kullandıkları söylenebilir.
 • 4- İslamiyet’ten Önceki Türk Devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp önemli meselelerin karara bağlandığı yere Kurultay denir.
 • 5- Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin en önemli nedeni, Kuraklık nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olmalarıdır.
 • 6- Orta Asya’da Türklerin takvim düzenlemiş olmaları, (12 hayvanlı Türk Takvimi – Uygur Devleti) Gökbilim ile ilgilendiklerini göstermektedir.
 • 7- Anadolu Selçuklu paralarını, Osmanlı paralarından ayıran özellik; paralarının üzerinde Sultanların portreleri ve aslan resimleri bulunmasıdır.
 • 8- Uygurların Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleri, sanat alanında gelişmelerinde etkili olmuştur.
 • 9- İlk Türk Devletlerinde, ekonomi yalnız hayvancılığa dayanıyordu. Daha sonra bu durum değişmiş, tarım önem kazanmaya başlamıştır. (Tarım özellikle yerleşik hayata geçen Uygurlar döneminde önem kazanmıştır.)
 • 10- Karahanlılar Devletinin Türk tarihindeki önemi; İlk Müslüman Türk devleti olmasıdır.
 • 11- Anadolu Selçuklu döneminde esnaflar, Ahi topluluğu olarak örgütlenmiştir.
 • 12- Selçuklular bölge veya eyaletlerin başına idareci olarak atadıkları şehzadelerin yanına ”Atabey” ünvanlı kişileri de verirlerdi. Uygulamanın temel amacı, şehzadeleri devlet yönetimiyle ilgili konularda yetiştirmektir.
 • 13- Türk Denizciliğinin Anadolu Selçukluları Dönemine kadar gelişmemesinde başlıca etken, Türk devletlerinin topraklarının coğrafi konumu yani denize kıyısının bulunmamasıdır.
 • 14- Çin‘den başlayarak Ön Asya’ya ulaşan İpek Yolu’nun geçtiği yerler zaman zaman değişmiştir. Güçlü devlet ve kabilelerin tutumlarında değişme olması bu durumun oluşmasında etkili olmuştur.
 • İpek Yolu Haritası
 • Marko polo (Marco polo) seyahat hatıratlarına göre ipek yolu - 1271-1295
 • Marko polo (Marco polo) seyahat hatıratlarına göre ipek yolu – 1271-1295
 • ipek yolu haritası
 • ipek yolu haritası
 •   15- Türk adının millet olarak geçtiği, Türk Edebiyatı ve Tarihinin ilk yazılı örnekleri olan edebi metinler, Orhun Anıtlarıdır. (Orhun anıtları, kitabeleri, abideleri II. Göktürk (Kutluk) Devleti döneminde yapılmıştır. Göktürk Kitabeleri olarakta bilinmektedir.)
 • 16– Malazgirt savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerin, (Akılda kalması için baş harfleri = ASDM) Artukoğulları, Saltukoğulları, Danişmentliler, Mengücekoğulları (Ek olarak Çaka Beyliğide vardır.)
 • 17- Selçuklular ile Osmanlılarda gelişemeyen sanat dalı heykelciliktir.
 • 18- Türk devlet yöneticileri İslamiyet öncesi dönemde yönetici ünvanlarından, Han, Hakan, Kağan, İl-teber, İl-teriş, idi-kut, tan-hu, şan-yu, erkin, yabgu ünvanlarını kullanmışlardır.
 • 19- Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam, İslami bilimlerdir.
 • 20- Edirne ilimizde, Anadolu Selçuklu Devletinden kalma eser bulunmaz.
 • 21- Yenisey Yazıtları ve Manas Destanı, Kırgızlara aittir.
 • 22- Türk-İslam edebiyatının ilk örnekleri Karahanlılar zamanında ortaya konulmuştur.
 • 23- Gazneliler Devleti’nin İslam tarihindeki en önemli özelliği Hindistan’a İslamı yaymalarıdır.
 • 24- Selçuklular ve Harzemşahlar İkta sistemini kullanmışlardır.
 • 25- İlk Türk Devletlerinden Uygur Devleti yerleşik düzene geçip şehirler kurarak, günümüze kadar gelen evler, tapınaklar, saraylar inşa etmişlerdir.
 • 26- Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah döneminde; Bağdat’a Nizamiye medresesinin kurulması, medreselerde din bilimlerinin yanında pozitif bilimlerinde okutulması. Yeni bir takvim düzenlenmesi sosyal hayatı olumlu yönde etkilemiştir.
 • 27- Orta Asya Türk Birliğini kuran, tarihte ilk defa tüm Türkleri bir bayrakta toplayan Büyük Hun İmparatoru Mete Han’dır.
 • 28- İslamiyetten Öncesi Türk devletlerinde ordu tamamen Türklerden oluşturulurdu.
 • 29- İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde genelde Göktanrı inancı esastır.
 • 30- Anadolu Selçuklularının, Anadolu’nun imarına özen göstererek özellikle yollar, hanlar, kervansaraylar ve karakollar yapmalarının amacı, Ticareti geliştirmek ve güvence altına almak‘tır.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular