En çok çıkan bankacılık sınavı soruları ve cevapları

 • En çok çıkan bankacılık sınavı soruları ve cevapları
 • 1- FED ne demektir?
 • FED, abd’de 1913 yılında çıkarılan federal rezerve yasası ile kurulan sistem içerisinde yer alan bankalardır.
 • 2- Disponilibite ne demektir?
 • Disponibilite, Mevduat kabul eden bankaların taahhütlerine karşılık olarak nakit veya kolaylıkla nakde çevrilebilir, diğer bir ifadeyle likiditesi yüksek değerler bulundurma zorunluluğu olarak ifade edilmektedir.
 • Bankalardaki mevduat ile bu mevduata karşılık bulundurmak zorunda oldukları nakde çevrilebilecek değerler arasındaki ilişkiyi ifade eden disponibilite oranı piyasanın likiditesini etkileyen bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır.
 • 3- Hazine bonosu ne demektir?
 • Hazine bonosu, devletin kısa vadeli borçlarına kısa süre içinde fon elde etmesi için satılan senetlerdir. En fazla bir yıl vadeye sahiptir.
 • Hazine bonosu vade 1 yıldan kısa olmak üzere satılan kurum tarafından öngörülen vade sonunda bedelin bono sahibine ödenmesi sonucu bono sahibi faiz geliri elde etmiş olur.
 • Bono sahibi vade sonunda anapara ve faiz geliri elde etmiş olur. Hazine bonosu hazine müşteşarlığı tarafından çıkarılır.
 • Walter Bagehot tarafından 1876’da keşfedilmiştir.
bankacılık sınavı soruları ve cevapları
 • 4- Çek ne demektir?
 • Çek, kıymetli evrak niteliğine sahip bir kambiyo senedi olup, bir havalenin ödenmesi için çıkarılan teyit emri.
 • Çek, bir borç senedi ya da senetlerde olduğu gibi belli bir süre sonunda senet bedelinin ödenmesi vaadi değildir.
 • Çekler, ancak bankalar üzerine keşide edilebilir ve çek olarak bankalarca çıkarılan çek karneleri kullanılabilir.
 • Bankalar dışında bir kimse üzerine çek keşidesi, havale niteliğindedir ve bu durumda çeklere ilişkin kurallar uygulanmaz.
 • Çek düzenleyen sahibine “keşideci“, çekin muhatabı ve meblağı alacak kişiye “lehdar“, ödeme yapacak olan tarafa da “muhatap” denir. Bankada bir karşılığı olmadan düzenlenen çeklere “karşılıksız çek” denir.
 • Çekin üzerinde lehdarın adı yazılı ise “nama yazılı çek“, lehdarın adı bulunmuyorsa “hamiline çek” denir.
 • Hamiline çek, (hamil: taşıyıcı) çeke sahip olan kişiye ödenir.
 • 5- Ciro ne demektir?
 • Ciro, bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından arka yüzüne imza atılarak başkasına devredilmesidir.
 • Emre muharrer (yazılı) senetlerin devir usulü. Ciro kelimesinin menşei, İtalyanca devir anlamına gelen girare kelimesidir.
 • Ciro, senet, police, çek, konişmento (konşimento), makbuz senedi, ipotekli borç senedi gibi emre yazılı kıymetli evrakın, mülkiyet değiştirmesinde kullanılan usuldür.
 • Ciroyu senet emrine düzenlenen kişi lehdar yapar. Ciro eden kişiye ciranta denir. Ciro edilen kişinin adı, ciro tarihi, ödeme emri yazılarak yapılan ciroya tam ciro, isim göstermeden yalnızca bir imza ile yapılabilen ciroya beyaz ciro adı verilir.
 • Ciro; nakil, teminat ve hak sahibini teşhis olmak üzere üç tür fonksiyon ifa eder. Temliki, tevkili ve terhini ciro olmak üzere çeşitleri vardır.
 • 6- Devlet Tahvili ne demektir?
 • Devlet tahvili, devletin 1 yıldan uzun vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir.
 • Bu finansal araç uygulamasında devlet belirtilen tarihte -vade- faiz getirisiyle beraber ödeme yapmayı garanti eder.
 • Devlet tahvillerinden tüzel kişiler faydalanabildiği gibi, bankalar da tahvilleri bilançolarının aktif kaleminde yatırım aracı olarak bulundurabilirler.
 • Devlet tahvilleri sabit faizli, değişken faizli olabildiği gibi dövize endeksli de olabilirler.
 • 7- Bilanço ne demektir?
 • Bilanço, (İtalyanca’dan bilancia, Latince bilanx) bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladıkları ve yayımladıkları tablolardır.
 • Bilanço Eşitliği Varlıklar = Sermaye+ Borçlar ‘dır. Bir kuruluşun, varlıklarını ve o varlıkların kaynağını teşkil eden unsurların belirli bir tarih itibariyla gösterildiği hesap özetidir. Varlıklar kolonu ile Kaynaklar kolonunun dip toplamları her zaman birbirine eşittir. Bu eşitliğin nedeni varlığın elde edilme kaynağının özkaynak mı yoksa borç mu sorusuna yanıt vermesinden kaynaklanır.
 • Özkaynaklar =Varlıklar-Borçlar şeklinde hesaplanır. İtalyan Din adamı luca bu sistemin temellerini atan ilk insandır. Tekdüzen Hesap Planı bilanço hesaplarını beş grupta toplamıştır.
 • Dönen / Cari Varlıklar Duran / Cari olmayan Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar
 • 8- Katılım bankası ne demektir?
 • Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir.
 • İsimlerindeki “katılım” sözcüğü yapılan bankacılık türünün kar ve zarara katılma prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu bankalar, tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek, oluşan kâr veya zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar.
 • TL, USD ve EUR bazında vadeli hesaplarda toplanan fonlar, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, finansal kiralama, kâr veya zarar ortaklığı yöntemleriyle değerlendirilir.
 • 9- Mortgage ne demektir?
 • Mortgage, Türkçe anlam karşılıklarında; Tutsat, tutulu satış, ipotekli satış, rehinli satış ya da mortgage bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terimdir.
 • Tutulu satış genellikle taşınmaz mal (çoğunlukla da yapı) satınalımlarında kullanılır. Bu gibi satışlarda, parasal kurumlar ödünç verdikleri tutar (kredi) geri ödenene dek, taşınmaz mala el koyabilme yetkisini ellerinde tutarlar.
 • Bu tutu, parasal kurumların ödünç verdikleri para için bir güvence niteliğindedir.
 • Bu yöntem, özel ya da tüzel kişilerin, bir taşınmaz malın ederi kadar paraları başlangıçta olmasa da, malı alıp, genellikle 15-30 yıllık süre içerisinde parça parça ödemelerini ve sonunda da tümüyle sahip olmalarını sağlar.
 • Ödeme tamamlandığında, tutu durumu ortadan kalkar.
 • 10- Teminat mektubu ne demektir?
 • 1. Teminat Mektuplarının Tanımı, Mahiyeti ve Tarafları Teminat mektubu, borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini garanti için banka tarafından lehtara verilen mektuptur.
 • Kural olarak teminat mektubu, muhatabın uğrayacağı bir zararın tazmini (giderimi) için verilir. Banka, teminat mektubu vermek suretiyle taahhütte bulunduğu muhatabın varsa zararını ödemeyi üstlenir.
 • Kendisine garanti verilen kişiye “Muhatap”, lehine teminat mektubu verilen kredili müşteriye ise “Lehtar”, denir. Teminat mektubu kredili müşteriyle mevcut kredi ilişkisi dolayısıyla alınan bir ücret (komisyon) karşılığında muhataba hitaben düzenlenir.
 • Böylece kredili müşteri, bankanın isim ve prestijinden faydalanarak nakit teminat vermekten kurtulmaktadır. Banka ise, vermiş olduğu teminat mektubu karşılığında, kredili müşteriden bir komisyon almaya hak kazanmakta, buna karşılık bir tazmin halinde teminat mektubu meblağını ödeme riskini üstlenmektedir.
 • 2. Teminat Mektuplarının Türleri Teminat Mektuplarını Konularına göre, Geçerli olduğu sürelere göre, Bankanın ödemekle yükümlü olduğu meblağa göre olmak üzere üç kümede toplamak mümkündür.
 • a) Konularına Göre Teminat Mektupları
 • (1) Geçici Teminat Mektupları Geçici teminat mektupları, bir ihaleye katılmak için ihaleyi yapan makama hitaben verilir. Geçici teminat mektubu ile genellikle mektup lehtarının ihalenin üzerinde kalması durumunda ilgili sözleşmeyi imzalayacağı ve kesin teminat mektubu vereceği garanti edilir.
 • (2) Kesin Teminat Mektupları Bu tür teminat mektuplarının konusu, lehtarın mektupta belirlenen yükümlülüğünü yerine getireceğini garanti etmek oluşturmaktadır. Yükümlülüğün kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi halinde bankanın tazmin borcu doğmaktadır.
 • (3) Avans Teminat Mektupları Müteahhidin kazandığı ihalede işe başlaması için aldığı avans borcunun bir banka tarafından garanti edilmesidir. Avans, müteahhit sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhütlerini yerine getirdikçe, hak edişlerinden mahsup edilmek (düşülmek) suretiyle geri alınır.
 • (4) Mahkeme ve İcra Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları Bu tür mektupların konusu çok çeşitli olabilir: İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, yürütmenin durdurulması (tehiri icra), icralardaki ihaleye katılmak, yurt dışındaki bir kişinin Türkiye’de dava açması, … gibi.
 • (5) Vergi Dairelerine Hitaben Verilen Teminat Mektupları Tarhedilen (salınan) vergi ve cezalarına itiraz edilmesi veya verginin takside bağlanmasını sağlamak amacı ile verilir.
 • (6) Gümrüklere Hitaben Verilen Teminat Mektupları Bunlar vergi ve resimlerin ve bunların cezalarının banka tarafından garanti edilmesi şeklindedir.
 • (7) Serbest Konulu Teminat Mektupları Teminat mektupları, yukarıda anlatılanlardan başka her konuda resmi dairelere, özel kişilere hitaben de verilebilir. Kiralanan bir taşınmazın depozitosu, acentelik, bayilik, borcun teminatı gibi çok çeşitli konular için teminat mektubu düzenlenebilir.
 • b) Geçerli Olduğu Sürelere Göre Teminat Mektupları
 • (1) Vadeli Teminat Mektupları Bu tip mektuplar bir süre ile sınırlıdır. Bu süre zarfında eğer mektubun tazmini yazılı olarak bankadan istenilirse mektupta yazılı olan meblağ muhataba ödenir.
 • (2) Süresiz Teminat Mektupları Üzerinde belirli bir geçerlilik süresi olmayan ve süresiz olarak yürürlükte kalan mektuplardır.
 • c) Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Meblağa Göre Teminat Mektupları
 • 1. Limitli Teminat Mektupları Bu tip mektuplarda bankanın hangi riski üstlendiği kesin olarak bellidir. Başka bir ifadeyle, teminat mektubunun tazmin olması halinde bankanın en çok ne kadar para ödeyeceği mektup metninde kesin bir şekilde yer alır.
 • 2. Limitsiz (Üstü Açık) Teminat Mektupları Bu tip mektuplarda bankanın ödemeyi garanti ettiği bir meblağ yer almakla birlikte “mektubun verildiği tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiz ve gecikme zammı ile birlikte ödeneceği” şeklinde bir ibare de bulunmaktadır. Genellikle Gümrüklere hiteben verilen teminat mektupları bu tip mektuplardır. Burada bir meblağ yer almakla beraber, bu meblağa ek olarak faizlerin ve gecikme zamlarının da ödeneceği garanti edildiğinden bazen yazılı meblağın bir kaç katı tazmin riskiyle karşılaşmak mümkündür.
 • Bu itibarla, böyle mektupların verilmesi söz konusu olduğu zaman risk-kredi teminatı dengesinin iyi ayarlanmış olmasına dikkat edilmelidir.
 • 3. Teminat Mektuplarının Haczi Teminat mektubunun verildiği muhatabın borcundan dolayı teminat mektubunun kendisinin haczi mümkün değildir. Çünkü, teminat mektubu, hisse senedi, tahvil ya da kambiyo senetleri gibi kıymetli evrak niteliğini haiz değildir.
 • 4. Teminat Mektuplarının Temliki Bu konuyu iki başlık altında özetlemek gerekir;
 • a) Muhatabın Teminat Mektubundan Doğan veya Doğacak Alacağının Temliki Teminat mektubunun nakde dönüştürülmesi ancak muhatabın yazılı olarak tazmin talebinde bulunması ile mümkündür. Bu durumda, muhatabın teminat mektubundan doğan alacağının veya doğacak alacak hakkının temlikinde, muhatap yazılı olarak tazmin talebinde bulunmadıkça bankanın ödeme yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.
 • Ancak, muhatabın tazmin talebi geldiğinde temlik gereğince temellük edene bankaca ödeme yapılabilir. Bu nedenle, teminat mektuplarının temliki uygulamada tercih edilen bir teminat şekli değildir.
 • b) Teminat Mektubundan Muhatabın Değişmesi Özellikle yabancı ülkelerden talep edilen teminat mektuplarında, bu mektupların devredilebilir (transferable) olması talep edilmektedir. Muhatap tek başına bankanın muvafakatı olmaksızın böyle bir devir yetkisine sahip değildir. Bu ancak, başlangıçta teminat mektubu metninde devredilebilir kaydının bulunmasına ya da tarafların daha sonra bu yönde muvafakat vermesine bağlıdır.
 • 5. Teminat Mektuplarına İhtiyati Tedbir Konulması Bankaların ilk yazılı talepte muhatabın beyanını yeterli görerek ödeme taahhüdünde bulunmaları, bazen teminat mektuplarının haksız surette tazmin edilmelerine neden olmaktadır. Bankanın teminat mektubu bedelini muhataba ödemesini durduracak tek yasal yol, mahkeme kararıyla mektup üzerine ihtiyati tedbir koydurulmasıdır.
 • Tedbir kararının bankaya tebliği üzerine, teminat mektubunun tazmin talebi yerine getirilmez. Öyle ki, teminat mektubunun metninde “İhtiyati Tedbir Kararına Rağmen Ödeme Taahhüdü” bulunsa dahi, bu şart yazılmamış sayılır. Teminat mektubunun yurt dışındaki bir muhataba verilmiş olması halinde dahi aynı durum geçerlidir.
 • İhtiyati tedbir kararının varlığına rağmen ödeme yapılırsa, bu durum yetkililer hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezasını gerektiren suç oluşturur.
 • 6. Kredi Sözleşmelerindeki Teminat Mektuplarıyla İlgili Hükümler Banka müşterilerine imzalattığı genel kredi sözleşmelerindeki hükümler, herhangi tazmin talebi gelme riski anında, mahkemeye müracaat ederek teminat mektubu bedellerinin depo ettirilmesi imkanını vermektedir.
 • 7. Bankalar Kanunundaki Teminat Mektuplarıyla İlgili Hükümler Bankalar Kanununda gayrı nakdi kredi olarak tanımlanan teminat mektuplarına özellikle kredi limitleri açısından değinilmiştir. Bir bankanın düzenleyebileceği teminat mektupları sonsuz meblağda olamaz.
 • Bununla ilgili limitler Bankalar Kanunu 38.maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Uygulamada zaman zaman karşılaşılan bir sorun da, bir kişinin gayrı nakdi kredisinden bir başka kişinin faydalandırılmak istenilmesidir. Bankanın kredili müşterisi yazılı talimat vererek; örneğin şirket ortakları ya da şirket çalışanları lehine teminat mektubu verilmesini istemektedir.
 • Kendisine teminat mektubu kredisi açılmış ve genel kredi sözleşmesini imzalamış olandan başkası lehine teminat mektubu verilmesi Bankalar Kanununa göre yasaklanmıştır.
 • Örneğin şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, ya da imza yetkilileri dahi kendi lehlerine teminat mektubu düzenlenmesini isteme hakkına sahip değildirler. Yine aynı şekilde, genel kredi sözleşmesinde kefil olarak yer alanlar da kredili müşterinin kredisinden faydalanmak suretiyle kendi lehlerine teminat mektubu düzenlenmesini isteyemezler. Bunların aksine davranış, Bankalar Kanununa göre suç olup, cezayı gerektirmektedir.
 • 11- Temettü ne demektir?
 • Temettü, ortakların dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketler kâr payı dağıtmaları halinde nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.
 • Temettüler iki şekilde dağıtılmaktadır: nakit olarak ortaklara ödenen temettüler ve bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni senet dağıtılan temettüler.
 • 12- İnterbank ne demektir?
 • İnterbank, Bankalararası para piyasasını ifade eden terimdir. Bankalar kendi aralarında da para alışverişinde bulunabilirler. Bu paraların faizi gecelik (overnight) olarak hesaplanır. Interbank faiz oranının düşmesi piyasadaki para bolluğunu gösterir.
 • Faizlerin uzun süre düşük seyretmesi durumunda dövize olan talep canlanabilir. Oranlar yükseldiğinde ise piyasada para darlığı olduğu anlaşılır.
 • Nakit para sıkıntısı çeken bankalar, Interbank piyasasında yüksek faizle borçlanmak yerine ellerindeki dövizi bozdurmayı tercih ederler. Bu nedenle piyasadaki döviz miktarı artar ve döviz kurları aşağı çekilir.
 • 13- Merkez bankasının görevleri nelerdir?
 • Merkez Bankasının Görevleri ve Yetkileri:
 • – Banknot ihraç etmek,
 • – Devletin veznedarlık görevini yapmak,
 • – Mali ve iktisadi konularda devletin danışmanlığını yapmak,
 • – Ticari bankaların para rezervlerini (mevduat sahiplerine güvence sağlamak ve mali kesimde panikleri önlemek amacı ile merkez bankasının ticari bankalara tutmalarını zorunlu belli oranlardaki mevduat).muhafaza etmek,
 • – Ülkenin uluslararası ödeme araçlarının muhafızlığını yapmak,
 • – Bankaların öz kaynaklarını ve yabancı kaynaklarını kullandıktan sonra, Merkez Bankası son borç verme görevini yapar,
 • – Bankaların takas, tasfiye ve virman görevini yapmak,
 • – Krediyi düzenlemek ve denetlemek,
 • Kliring (iki ülke arasındaki alışverişten doğan borç ve alacağın nakit kullanılmaksızın karşılıklı olarak mahsubu suretiyle hesabın tasfiye edilmesi.) Kurumu olarak Kliring hizmetleri yapmak.
 • 14- Merkez bankasının başkanı kimdir?
 • Güncel soru olup, döneme göre eski başkanı söylemeyin Şu an ki merkez bankası başkanı, 19 Nisan 2016’da göreve başlayan Murat Çetinkaya’dır.
 • Merkez bankasının başkanları listesi:
 • İsimGörev BaşlangıcıGörev Bitişi
 • 1 Selahattin Çam 9 Haziran 1931 21 Mart 1938
 • 2 Kemal Zaim Sunel 21 Mart 1938 9 Mart 1949
 • 3 Mehmet Sadi Bekter 31 Mart 1949 4 Ekim 1950
 • 4 Osman Nuri Göver 13 Nisan 1951 28 Mayıs 1953
 • 5 Mustafa Nail Gidel 20 Temmuz 1953 16 Temmuz 1960
 • 6 Memduh Aytür 21 Temmuz 1960 7 Kasım 1960
 • 7 İbrahim Münir Mostar 23 Kasım 1960 28 Ağustos 1962
 • 8 Ziya Kayla 28 Haziran 1963 13 Ocak 1966
 • 9 Mehmet Naim Talu 14 Temmuz 1967 11 Aralık 1971
 • 10 Memduh Güpgüpoğlu 25 Temmuz 1972 9 Ocak 1975
 • 11 Cafer Tayyar Sadıklar 26 Haziran 1976 18 Eylül 1978
 • 12 İsmail Hakkı Aydınoğlu 21 Ekim 1978 10 Ocak 1981
 • 13 Osman Şıklar 12 Ocak 1981 4 Ocak 1984
 • 15 Yavuz Canevi 15 Ocak 1984 11 Kasım 1986
 • 16 Rüşdü Saraçoğlu 23 Temmuz 1987 2 Ağustos 1993
 • 17 Nihat Bülent Gültekin 2 Eylül 1993 31 Ocak 1994
 • 18 Yaman Törüner 14 Şubat 1994 1 Kasım 1995
 • 19 Süleyman Gazi Erçel 10 Nisan 1996 1 Mart 2001
 • 20 Süreyya Serdengeçti 14 Mart 2001 14 Mart 2006
 • 21 Durmuş Yılmaz 18 Nisan 2006 13 Nisan 2011
 • 22 Erdem Başçı 14 Nisan 2011 19 Nisan 2016
 • 23 Murat Çetinkaya 19 Nisan 2016 Görevde
 • 15- Repo ne demektir?
 • REPO (Repurchase agreement); kısa dönemli bir menkul kıymetin belirli bir dönem sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören bir satış işlemidir.
 • Repoları diğer para piyasası araçlarından ayıran en belirgin özellik, bir menkul kıymetin gerçek vadesinin alıcı ve satıcının ihtiyaçlarını karşılamak için kısaltılmasıdır.
 • Repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler şunlardır; devlet tahvilleri, hazine bonoları, banka bonoları ve banka garantili bonolar, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Toplu Konut İdaresince ihraç edilen borçlanma senetleri ile piyasada veya borsada işlem gören VDMK dışındaki diğer borçlanma senetleri.
 • Uygulamada, menkul kıymetler, müşteriye teslim edilmeyip, TCMB’de bloke hesaplarda ya da İMKB Takas Ve Saklama A.Ş.’de depo edilmektedir.
 • Hazine bonosu veya devlet tahvilinin teslimi yerine, bir makbuz düzenlenir.
 • Müşteri repo vadesi dolduğunda makbuzu edip, tutar kendisine nakden ödenir. Repo işlemi yapılırken vade sonundaki fiyatın saptanması için iki yöntem uygulanabilir: Bugünkü satış fiyatına repo vadesine kadar faizin eklenmesiyle, Günün koşulları dikkate alınarak, repo vadesinde hazine bonosunun fiyatının tahmini yapılarak.
 • 16- Tahvil ne demektir?
 • Tahvil, anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları, vadesi bir yıldan uzun borç senetidir.
 • Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan bu menkul değerler, şirketlere ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlama amacını taşımaktadır.
 • Devlet tahvillerinde bulunan vade ve faiz riskinin yanı sıra, özel şirketlerin çıkardıkları menkul kıymetler devlet tahvillerinde sembolik olan müşteri riskini daha geniş olarak bünyesinde barındırmaktadır.
 • Bu nedenle tahvili alınacak şirketin, sağlam bir mali analiz sürecinden geçirilmesi gerekmektedir. Her şirket tahvil ihracı, ihraç eden firma ile yatırımcı arasında yapılan bir anlaşmayı içerir.
 • Tahvillerin ihraç koşulları genel olarak ihraç edildiği ülke ve pazarların özel koşullarına ve düzenlemelerine tabidir.
 • Tahvillerin türleri, nasıl ihraç edileceği, halka arzedilen tahvillerde arz koşulları ile, borsalara kotasyon koşul ve yöntemleri, teminatlarının neler olacağı, geri çağrılma koşulları, faiz ve diğer menfaatlerin sağlanma biçim ve şekilleri, tahvil sahiplerinin hakları ve ihraç eden şirketin yükümlülükleri başta ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku düzenlemeleri olmak üzere ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir. Tahviller iskonto esasına dayalı olarak satılmaktadır.
 • Bir sanayi kuruluşu veya mali bir kurum tahvil ihraç edip bunu alıcıya iskonto ederek sattığında, alıcı iskonto oranında satıcıya eksik ödeme yapmakta ancak vade sonunda tahvil nominal değerini tahsil etmektedir.
 • Osmanlı devletinde tahvil, sefere iştirak etmeme ya da ölüm gibi sebeplerle malul kalan tımar ve zeametlerin başka birine tevcihi anlamında kullanılan bir tabirdir.
 • 17- BDDK ne demektir?
 • Bddk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kelimlerinin baş harflerin oluşmaktadır. Bu kurum Bankacılık kesiminini, objektif ve bağımsız bir otorite tarafından gözetim altına alınması, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankaların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, haksız rekabetlerin önüne geçmek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. kurum 23 Haziran 1999 yılında kurulmuştur, merkezi ise Ankara’dadır.
 • Bddk, 7 kişilik bir kurulun yönetimi altında yürütme ve denetleme birimlerinden oluşmaktadır.
 • Bddk bankaları hangi kriterlere göre denetler?
 • 1- Altyapı
 • 2- Süreçler
 • 3- Yerinden denetim
 • 4- Uzaktan gözetim
 • 5- Uygulama
 • 6- Takım çalışması
 • 7- Kalite güvencesi
 • 8- Katılımcı karar mekanizması
 • Bddk’nın amaçları nelerdir?
 • 1- Bankalar Kanununun uygulanmasını sağlamak,
 • 2- Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,
 • 3- Mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak,
 • 4- Ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.
 • 18- Maliye Bakanımız kimdir?
 • Şu an görevdeki maliye bakanı, Naci AĞBAL ‘dır.
 • Daha önceki maliye bakanları listesine aşağıdan bakabilirsiniz.
 • Maliye Bakanları Listesi:
 • Maliye Bakanı – Göreve Başlama – Görevden Ayrılma
 • 1 Hasan Fehmi Ataç 30 Ekim 1923 2 Ocak 1924
 • 2 Abdülhalik Renda 2 Ocak 1924 21 Mayıs 1924
 • 3 Recep Peker 21 Mayıs 1924 22 Kasım 1924
 • 4 Abdülhalik Renda 22 Kasım 1924 3 Mart 1925
 • 5 Hasan Saka 3 Mart 1925 13 Temmuz 1926
 • 6 Abdülhalik Renda 13 Temmuz 1926 1 Kasım 1927
 • 7 Şükrü Saraçoğlu 1 Kasım 1927 25 Aralık 1930
 • 8 Abdülhalik Renda 25 Aralık 1930 3 Şubat 1934
 • 9 Fuat Ağralı 3 Şubat 1934 13 Eylül 1944
 • 10 Nurullah Esat Sümer 13 Eylül 1944 7 Ağustos 1946
 • 11 Halit Nazmi Keşmir 7 Ağustos 1946 23 Mart 1948
 • 12 Hasan Şevket Adalan 27 Mart 1948 16 Ocak 1949
 • 13 İsmail Rüştü Aksal 16 Ocak 1949 22 Mayıs 1950
 • 14 Halil Ayan 22 Mayıs 1950 14 Aralık 1950 
 • 15 Hasan Polatkan 14 Aralık 1950 9 Aralık 1955
 • 16 Nedim Ökmen 9 Aralık 1955 24 Ağustos 1956
 • 17 Hasan Polatkan 3 Aralık 1956 27 Mayıs 1960
 • 18 Ekrem Alican 30 Mayıs 1960 26 Aralık 1960
 • 19 Mustafa Kemal Kurdaş 26 Aralık 1960 20 Kasım 1961
 • 20 Osman Şefik İnan 20 Kasım 1961 25 Haziran 1962
 • 21 Ferit Melen 25 Haziran 1962 20 Şubat 1965
 • 22 İhsan Gürsan 20 Şubat 1965 2 Kasım 1966
 • 23 Nevzat Cihat Bilgehan 14 Kasım 1966 3 Kasım 1969
 • 24 Ali Mesut Erez 3 Kasım 1969 26 Mart 1971
 • 25 Sait Naci Ergin 26 Mart 1971 22 Mayıs 1972
 • 26 Ziya Müezzinoğlu 22 Mayıs 1972 15 Nisan 1973
 • 27 Sadık Tekin Müftüoğlu 15 Nisan 1973 26 Ocak 1974
 • 28 Deniz Baykal 26 Ocak 1974 17 Kasım 1974
 • 29 Bedri Gürsoy 17 Kasım 1974 31 Mart 1975
 • 30 Yılmaz Ergenekon 31 Mart 1975 21 Haziran 1977
 • 31 Besim Üstünel 21 Haziran 1977 21 Temmuz 1977
 • 32 Nevzat Cihat Bilgehan 21 Temmuz 1977 5 Ocak 1978
 • 33 Ziya Müezzinoğlu 5 Ocak 1978 12 Kasım 1979
 • 34 İsmet Sezgin 12 Kasım 1979 12 Eylül 1980
 • 35 Kaya Erdem 20 Eylül 1980 14 Temmuz 1982
 • 36 Adnan Başer Kafaoğlu 14 Temmuz 1982 13 Aralık 1983
 • 37 Vural Arıkan 13 Aralık 1983 26 Ekim 1984
 • 38 Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 26 Ekim 1984 30 Mart 1989
 • 39 Ekrem Pakdemirli 30 Mart 1989 29 Mart 1990
 • 40 Adnan Kahveci 29 Mart 1990 20 Kasım 1991
 • 41 Sümer Oral 20 Kasım 1991 25 Haziran 1993
 • 42 İsmet Attila 25 Haziran 1993 6 Mart 1996
 • 43 Lütfullah Kayalar 6 Mart 1996 28 Haziran 1996
 • 44 Abdüllatif Şener 28 Haziran 1996 30 Haziran 1997
 • 45 Zekeriya Temizel 30 Haziran 1997 28 Mayıs 1999
 • 46 Sümer Oral 28 Mayıs 1999 19 Kasım 2002
 • 47 Kemal Unakıtan 19 Kasım 2002 1 Mayıs 2009
 • 48 Mehmet Şimşek 1 Mayıs 2009 24 Kasım 2015
 • 49 Naci Ağbal 24 Kasım 2015 Görevde
 • 19- Munzam karşılıklar nelerdir?
 • Munzam karşılık diğer manasıyla Zorunlu karşılık veya zorunlu karşılık oranı; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.
 • Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır.
 • Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde toplanır.
 • 20- Para ve faiz ne demektir?
 • Para, mal ve hizmetlerin değiş-tokuşu için kullanılan araçlardan en yaygın olanı. Para sözcüğü ile genellikle madenî para ve banknotlar kastedilmekle birlikte; ekonomide, vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da parayı meydana getiren unsurlardan sayılır.
 • Vadeli mevduat, devlet tahvili gibi değişim araçları ise para benzeri olarak değerlendirilir.
 • Para değer denkliğinin bir göstergesi olarak değer ölçütü, değişim ve saklama aracı olarak kullanılır.
 • Bu gösterge maddi ya da nominal değerde karşılıklar bulabilir.
 • Maddî nitelikte paraya örnek olarak madeni para, banka teminat belgeleri ya da banknot, çek ya da senetler örnek verilebilir.
 • Nominal nitelikte paraya ise banka hesabındaki para ya da kredi onayı örnek verilebilir.
 • Para gündelik yaşamda takas aracı olarak kullanılır.
 • Doğrudan doğruya takas yapan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasının yanında diğer takaslar için geçerli olması, parayı diğer takas araçlarından ayıran önemli bir özelliktir.
 • Günümüzde kullanılan borca dayalı para sistemi ile işleyen ekonomilerde sanıldığının aksine parayı devletler üretmez.
 • Bu sistemde para, borç demektir. Para bankalar tarafından müşterilerin borçlanmasıyla üretilir.
 • Mevcut paraların tamamına yakını itibari para olduğu için nakit paranın altın ya da döviz rezervleriyle değişimi olanaksızdır.
 • Günümüzde kullanılan nakit para miktarı, her devlette para basmaya yetkili özel bir banka olan merkez bankası tarafından kontrol edilmekte ve ticari bankalar aracılığı ile piyasaya sürülmektedir.
 • Ticari bankalar Merkez bankalarından alınan paraların karşılığından fazla elektronik ortamda para yaratarak müşterilerine verebilirler. Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır.
 • Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır.
 • İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.
 • Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir.
 • Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır.
 • Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular