Aşağıdakilerden hangisi yürütmede padişahı doğrudan temsil etmez?

A-Lala B-Kadı C-Voyvoda D-Sadrazam E-Tımarlı Sipahi

1 Cevap

17/02/2014
Herkese Açık Konu
A- Lala
 • Lala Osmanlı  zamanında sadrazamlar hakkında “Atabey” karşılığı olarak kullanılan bir tâbir olduğu gibi, şehzâdelerin mürebbilerine de bu isim verilirdi.
 • Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler.
 • Eskiden büyük memurlarla zenginler de çocuklarının terbiyesine bakmak üzere “lâla” istihdam ederlerdi. Lâla, görünüşte hizmetkâr vaziyetde idiyse de, terbiyesi kendisine havale olunan çocuğa karşı âmir yerinde bulunur; esasen yaşlı ve kâmil insanlardan seçildikleri için çocuklar da kendisine bir mürebbi, bir hoca gibi tâzim ve hürmet ederlerdi..
Muallimler Sultanlara dinî ve dünyevî ilimleri genellikle şehzadeliklerinde veren kişilerdir. Muallimler listesi “Sicill-i Osmani” adlı bibyoğrafiler kitabında şöyle verilmeşitir.
 • I. Mehmed: Bâyezid-i Şamir.
 • II. Mehmed: Molla Ayaş, Molla Gürânî, Hocazâde Müslihiddin Mustafa, Hatibzâde Mehmed, Molla Sırâceddin, Abdülkadir Efendi.
 • II. Bâyezid: Hatib Kasım, Abdullah Efendi ve hat muallimi Şeyh Hamdullah.
 • I. Selim: Halimi Efendi ve Taşköprülü Müslihiddin Mustafa Efendi.
 • I. Süleyman: Hayreddin Efendi
 • II. Selim: Ca’fer Efendi ile Halimi Çelebi, şehzadeliğinde vefat etmişlerdir. Tahta çıkuğmda AtâuUah Efendi.
 • III. Murad: İbrahim Efendi tahta çıkmadan vefat etmiştir ve ythata çıktığında Hasancanzâde Hoca Sa’deddin Efendi.
 • III. Mehmed: Hoca Sa’deddin Efendi ve Nevâlî Efendi. Nevali Efendi tahta çıkmadan biraz evvel vefat etmiştir, Sonra Hoca .Sa’deddin Efendi tek başına.
 • I. Ahmed: Aydmî Mustafa Efendi,
 • II. Osman: Ömer Efendi.
 • IV. Mehmed: Vânî Mehmed Efendi.
 • II. Mustafa: Feyzullah Efendi.
Bu sultandan sonra II. Mahmut’a kadar gelen sultanların lala ve hocaları hakkında belge yoktur.
 • II. Mahmud: hat muallimi Mustafa Rakım Efendi.
 • Abdülmecid: Akşehirli Ömer Efendi ve Şehrî Hafız Emin Efendi.
 • Abdülmecid şehzadeleri: Gümüşhaneli Ömer Hulûsî Efendi muallim olmuştur.
 • Abdülaziz: Hasan Fehmî Efendi
#1

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • Tarihi kavramlar (Din ve inanış)
 • Answer for I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
 • Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 • Ağız (Ağzını) aramak (yoklamak) deyimi anlamı
 • Answer for Sakarya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
 • 17 ile bölünebilme, 25 ile bölünebilme kuralları ve örnek soru çözümü
 • Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular

  Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun