AKARSULAR

I. Kıyıların girintili çıkıntılı olması II. Efes ve Milet gibi antik kentlerin kıyıdan uzak  kalması III. Kıyılarda delta ovalarının oluşması IV. Akarsuların büklümler oluşturması Yukarıdakilerden hangileri, Ege Denizi’ne dökülen akarsuların çok miktarda alüvyon taşıdığına kanıt olarak gösterilebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV

2 Cevap

14/02/2014
Herkese Açık Konu
c ?
#1
 1. kpsssoru 14/02/2014
  evet 2.madddeyi anlatır mısın ? nasıl oluyor?
 2. kpssdelisi KPSS Delisi 17/02/2014
  Taşınan alüvyonlar zamanla toprak miktarına etkir. "Efes ve Milet gibi antik kentlerin kıyıdan uzak kalması" gibi bir sonuç ortaya çıkartır. Detaylı olarak aşağıya cevap olarak yazıyorum

KPSS Delisi 17/02/2014
Herkese Açık Konu
 • Alüvyon, akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucunda elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortulardır.
 • Alüvyonlar, geniş vadilerin bir çoğunda tabanda geniş yer kaplarlar veya daha geniş yerlere yayılarak, alüvyon ovalarını teşkil ederler. 
 • Büyük ve küçük Menderesler,  Gediz,  Seyhan,  Ceyhan ırmaklarının vadileri alüvyon ovalarıdır.
 • Alüvyonlar aynı zamanda Alüvyal set gölü denilen küçük göller de meydana getirirler. 
 • Bafa, Köyceğiz, Meriç vadisi gölleri gibi. Alüvyonların nehir deltasında meydana getirdikleri göllere ise Delta gölleri denir. Alüvyonlar, eski ve yeni olmak üzere iki gruba ayrılırlar:
 • Eski alüvyonlar, nehrin suları kabardığı zaman su altında kalmayan, akarsu kenarında bulunan verimli arazideki alüvyonlardır. Buralar insanların yerleşmesine müsait yerlerdir.
 • Yeni alüvyonlar ise, henüz gelişmekte olup, zaman zaman su baskınlarına uğrayan yerlerdeki alüvyonlarıdır.
 • AKARSU BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ      
 • Akarsular şu durumlarda biriktirme yaparlar:    
 • 1.Akarsuyun gücünün azalması    
 • 1-) Eğimin azalması,    
 • 2-) Yatağının genişleyip yayılması,    
 • 3-) Su kütlesinin azalması (debi)  ,                
 • 4-) Yatağın tıkanması ( heyelan v.b.)    
 • 2.Akarsuyun yükünün artması     
 • 1-) Yan kolların bol malzeme getirmesi,    
 • 2-) Doğal dengenin bozulması    
 • 3-) Kütle hareketleri    
 • Akarsuların yatak eğimi azaldığında hızları, aşındırma ve taşıma güçleri azalır.    
 • Biriktirmedeki, temel etken yatak eğimin azalmasıdır.         Bundan dolayı akarsu biriktirmesi ile oluşan  yer şekillerinin yapısı incelendiğinde  akarsuyun akımı hakkında genel bilgileri elde edebiliriz.
 • İri maddeler var ise akım yüksek,  ince maddeler var ise akım düşüktür.                  
 • akım coğrafya      
 • Akarsu biriktirmesi ile oluşmuş şekiller:    
 • 1-Deltalar,                                          
 • 2-Birikinti koni ve yelpazeleri,    
 • 3-Dağ içi ve dağ eteği ovaları,           
 • 4-Taşkın ovaları (taban seviyesi),     
 • 5-Kum ( ırmak) adalarıdır.    
 • 1-DELTA:Akarsuların taşıdıkları alüvyonları döküldükleri deniz yâda gölün  sığ kesimlerinde biriktirmesi sonucu deltalar oluşmuştur.  Akarsuların en yaygın biriktirme şeklidir.       
 • delta
 • delta                    
 • Deltaların oluşabilmesi için gerekli şartlar:    
 • 1-Akarsuyun belli bir büyüklükte olması,    
 • 2-Bol miktarda kum, mil, çakıl vb. malzeme taşıması .    
 • 3-Denizin çok derin olmaması,    
 • 4-Gel-git genliğinin az olması,    
 • 5-Güçlü akıntıların olmaması gerekir.      
 • Başlıca delta ovalarımız; Bafra, Çarşamba, Çukurova ve Silifke, Bakırçay,  Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Meriç ,  
 • 2.BİRİKİNTİ KONİSİ VE BİRİKİNTİ YELPAZESİ  Eğimli yamaçlardan inen akarsuların, taşıdığı alüvyonları yamacın eteğinde biriktirmesi ile oluşurlar. Kum boyutundaki ince malzemeleri taşıyan ve geniş alanlara yayılan akarsular birikinti yelpazesi, çok iri malzeme taşıyan akarsuların ovalara ve tektonik oluklara açıldıkları yerlerdebirikinti konileri oluşur. Konilerin eğimi daha fazla, oluşturan malzeme daha iridir. Bu yer şekilleri her bölgemizde görülür. 
 • Örnek: Erzurum, Erzincan, Konya ovalarında birikinti konileri ve yelpazeleri görülür.                    
 • birikinti konisi      
 • 3.DAĞ ETEĞİ OVASI:Dağların eteklerinde birikinti yelpazelerinin      birbiriyle birleşmesi sonucunda az eğimli olan dağ eteği ovaları oluşur. Örneğin Bursa ovasının güney kesimi bu şekildeoluşmuştur. Ayrıca Bozdağların ve Aydın Dağlarının Gediz ve B. Menderes havzalarına bakan yamaçlarında görülürler.  
 • dağ eteği ovası
 • 4.DAĞ İÇİ OVASI:Etrafı dağlarla çevrili, az eğimli yerlerde karstik çanaklarda yâda tektonik çöküntülerde alüvyonların birikmesi sonucunda oluşur. Yâda bunlar karşılıklı iki yamaçta bulunan dağ eteği ovalarının zamanla ilerleyerek birleşmesi sonucu oluşular. 
 • Örnek: Bolu, Erzincan, Muş ovala  
 • 5.TABAN SEVİYESİ OVASI:Akarsuyun denize döküldüğü ve derine doğru aşındırmanın sona erdiği yere taban seviyesi denir. Akarsuyun hızı ve taşıma gücü taban seviyesine yaklaştığı zaman azalır ve taşıdığı malzemeleri biriktirmesi ile meydana gelen ovalara da taban seviyesi ovası denir. Bunların deltalardan farkı; Deltalar deniz içinde, bunlar ise kara üzerinde oluşmuş olmasıdır         
 • 6.IRMAK ADASI: Akarsu yatağının eğiminin azaldığı, yatağın genişlediği özellikle menderesler yapan ve taban seviyesine yaklaşan akarsuların yatağı ortasına biriktirmesi ile oluşan şekillerdir.              ırmak adası  
#2

Memur Alımları, İlanlar, Haberler ve duyurular

Soru sormak için giriş yapın veya Siteye kayıt olun