Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler10

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  10.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 10.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • BİLİM-SANAT-KÜLTÜR
 • -Genel olarak Türklerin islamı kabul ettikten sonra bilimadamları himayeye alınıp desteklendi
 • -Medreselerde islami bilimler, tıp, astronomi, matematik, kimya, tarih, coğrafya öğretilmekteydi.
 • KARAHANLILAR
 • -Semerkant, Buhara, Kaşgar önemli bilim-kültür merkezleri haline geldi
 • -Türk-İslam devletlerinin ilk medreseleri bu dönemde açıldı
 • Eğitim hizmetleri vakıf gelirleriyle yürütüldü
 • -Dünyada ilk defa burslu öğrencilik sistemi uygulandı
 • Gazneli Sultan Mahmut Nişaburda önemli medreseler kurdurmuştur.
 • Büyük Selçuklu Devletinde
 • Tuğrul Bey zamanında Nişaburda ilk Selçuklu medresesi açılmıştır.
 • Alparslan zamanında Vezir Nizamul Mülk tarafından Bağdat’ta Nizamiye medresesi(Özerk yapıdaki dünyanın ilk üniversitesi) açılmıştır.
 • Bimaristan(Bimarhane)ler kurulmuştur bu kurumlar günümüz hastanelerinin görevini üstlenmiştir, ayrıca çeşitli tıbbi araştırılmalarında yapıldığını düşünürsek Tıp fakültesi olarakda düşünebiliriz.

 

 • BİLİM ADAMLARI-DÜŞÜNÜRLER
 • FARABİ
 • -Türkistan’da Farab(Karacuk) şehrinde doğdu
 • -Eserlerinin çoğu latinceye çevrilip Avrupadaki üniversitelerde okutulmuştur.
 • -Batıda Al-Phrobius adıyla tanınır.(Alfarabyus)
 • -Yunan düşünürlerin (Aristo vs.) fikirlerini açıklayıp, irdeleyip islam düşünce hayatını geliştirmiştir.(Ayrıca bu özelliğinden dolayı avrupada 2. öğretmen Muallim-i Sani ismiylede tanınır.)
 • -Aklı önde tutup, bilimin gelişmesine katkıda bulunmuştur.(Türk-İslam dünyasında bilimin gelişme sürecine girmesinde büyük etkendir)
 • El Medinet’ül Fazıla en önemli eserlerindendir.(Erdemli kent)(Devlet başkanlarının vasıflarını anlatmaktadır)
 • -İslam felsefesinin ve siyaset biliminin kurucusudur.
 • -Kendinden bin yıl sonra yapılmış,uygulanmış Birleşmiş Milletler idealini ileri sürmüştür
 • Diğer eserleri
 • -İlimlerin tasnifi(İhsaül ilim), ilimlerin sınıflandırılması, Musiki–>Kitabül Musiki

 

 • İBN-İ SİNA
 • -Avrupada Avicenna olarak tanınır.
 • -Farabinin öğrencisidir
 • -İslam filozoflarının reisi kabul edilir
 • -İlk kez bedensel hastalıkların psikolojik nedenlerine dikkat çekmiş ve bu konuyu irdelemiştir(Psikolojiyle ilgilenmiştir)
 • El-Kanun-u Fit-Tıb(Tıbbın kanunu) en önemli ve dünyaca ünlü eseridir
 • Küçük kan dolaşımı üzerindede çok önemli çalışmaları vardır

 

 • GAZALİ
 • -Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamıştır.
 • -Nizamiye medreselerinde öğretmenlik yapmıştır
 • -Siyasi ve bölücü din anlayışlarıyla mücadele etmiştir
 • -En önemli eseri İhya’ül Ulumiddin (Din İlimlerinin yeniden yapılanması) dır
 • -İslam filozoflarını Tehafut (Tutarsızlık) adlı eserinde eleştirir
 • -Sonraları tasavvuf yolunu seçmiştir
 • -Dinin felsefeden üstün olduğunu savunmaya başlamıştır. Ona göre dinle bağdaşmayan felsefe saçmalar.

 

 • BİRUNİ(EL-BİRUNİ)
 • -Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır.
 • -Matematik alanında çalışmıştır
 • -Bilimlerin ilerlemesindeki engelin serbest düşüncenin olamayışına bağlamıştır.
 • Enlem ve boylamları tespit etmiştir
 • -Dünyanın güneş etrafında dönmesinin 1 yılda gerçekleştiğini ispatlamıştır
 • Asar’ül Bakiye adlı eserinde asyalı milletlerden bilgiler ve astronomi kanunlarına yer vermiştir
 • -Geometrinin klasik sorunları üzerinde çalışmalar yapmıştır–> Biruni problemleri

 

 • BARANİ
 • Trigonometrinin kurucusu sayılır

 

 • HAREZMİ
 • -Matematik, astronomi, coğrafya bilimiyle ilgilenmiştir.
 • -Cebiri sistemleştirmiştir, Kitabül Cebr Vel Mukabele adlı eserinde bu konularada yer vermiştir.
 • -Doğu dünyasının en önemli matematikçilerinden sayılmaktadır
 • -“0″ sayısının mucidir.

 

 • ÖMER HAYYAM
 • -Büyük Selçuklu Devletinde yaşamış, döneminin en ünlü bilgin ve şairlerindendir
 • -Matematik, astronomi, edebiyat alanlarında çalışmaları vardır
 • Celal-i Takvimi(Takvim-i Melikşahi Celali) hazırlamıştır(Büyük Selçuklu Devletinde Celaleddin Melikşaha sunmuştur)
 • -Rubailer günümüze kadar ulaşmış eserlerindendir.

 

 • İBN-İ RÜŞT
 • -İspanya’da (Endülüs) yetişmiştir
 • -Endülüs emevileri döneminde yaşamıştır
 • -Avrupalılara Aristoyu tanıtmıştır
 • -Aklın inançtan üstünlüğünü savunmuştur

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 • Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Bu Konuları Okudunuz mu?

  Ya Çıkarsa?

 • Answer for I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
 • Ösym Sınav ve Başvuru Tarihler
 • Answer for Aşağıdakllerden hangisi Türkiye'deki göllerin tatlı ya da acı olmasında etkili değildir? A) iklim özellikleri B) Arazi yapısı C) Gölün gideğeninin olup olmaması D) Göle dökülen akarsu sayısı E) Yükselti
 • Çay eksperliği Bölümü Meslek Tanıtımı
 • Answer for Kpssye hazırlanıyorum Ankara'da önerebileceğiniz gk-gy için dershne varmı?
 • Osmanlı Tarihinde İlkler