izmir-kiraz-belediyesi

İzmir Kiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı ilanı

  • İzmir Kiraz Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı ilanı:
  • Kiraz Belediyesi Tam zamanlı, sözleşmeli 1 adet Harita teknikeri, 1 adet eğitmen alıyor.

T.C. KİRAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu, belirtilen 1 ‘er adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sıra

No

Sözleşmeli

Çalışacağı

Unvan

Aranan Şartlar

İstihdam Edilecek Personel Sav ısı

Eğitim Du rıı mu

Cinsiyeti

1

Harita

Teknikeri

*Mesleği ile ilgili cihazları (nivo, totalstation. gps) ve bilgisayar programlarını (Netcad. Autocad. Office ) kullanabilen olmak.

*En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak *Hem ofiste hem sahada görev alabilecek *L st Yapı Projelerinde tecrübeli olmak.

*Proje koordinatlandırma. sahaya aplikasyon, kazı, dolgu, kübaj hesaplamalarına ve ilgili hesap yöntemlerine hakim olmak.

*lmar kanunu ve ilgili yönetmeliklere hakim olabilmek.

1 Adet

Üniversitelerin Harita ve Kadastro bölümlerinden mezun olmak

E

Sıra

No

Sözleşmeli

Çalışacağı

Unvan

Aranan Şartlar

İstilıda m Edilecek Personel Sav ısı

Eğitim Du rıınıu

Cinsiyeti

1

Eğitmen

BiIgisaşar Sertifikası olmak t \\ indows-vvord-e.\cel ı

1 Adet

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak ( Lisans)

E

  • 1. Giriş Sınavı: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü Sınav tarihleri müracaat eden adaşlara yazılı olarak bildirilecektir.
  • Sözlü sınavda Adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavravış. ifade ve temsil kabiliyeti., davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duş ul usunda bulunulacaktır.
  • Sözlü sınav sonucu adaylara tebligat yapılacaktır.
  • SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI :

1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.Üniversitenin ‘Unvan ile ilgili’ bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4.Taksirli suçlar ve aşağıda savılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis v eş a 6 avdan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsişetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5.İzmir İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

  • BAŞVURU ŞEKLİ : Adaşların 22.06.2015- 25.06.2015 tarihleri arasında saat I7:00’a kadar Kiraz Belediye Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir, (posta ve e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilıneşecektir.
  • BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :

1.Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2.Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3.Yerleşim yeri belgesi.

4.Özgeçmişi anlatan Cv.

5.Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge.

6.Adli Sicil Belgesi

Saliha ŞENGÜl.

Belediye Başkanı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.