Kategori arşivi: Kategorize edilmemiş

csgb

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişi yrd. alımı ilanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çsgb), 160 adet İş Müfettişi Yardımcısı alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 • İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. derecede açık bulunan 160 adet İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla işin yürütümü yönünden görev yapmak üzere 100 İş Müfettişi Yardımcısı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden görev yapmak üzere 60 İş Müfettişi Yardımcısı (30 adet İnşaat Mühendisi, 20 adet Makine Mühendisi ve 10 adet Elektrik, Elektronik Mühendisi) alınacaktır.
 • Sınava katılma şartları;
 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,
 • b) Giriş sınavının yapılacağı 2015 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 • c) İşin yürütümü yönünden başvuracak adaylar için hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksekokullardan birini bitirmek,
 • ç) İş sağlığı ve güvenliği yönünden başvuracak adaylar için inşaat, makine, elektrik, elektronik yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • d) 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve işin yürütümü yönünden başvuracak adaylar için KPSS P46 puan türünden en az 75 puan, iş sağlığı ve güvenliği yönünden başvuracak adaylar için KPSS P13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
 • (Başvuruda bulunan adaylardan puan sırası en yüksek olandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 4 katı [400 işin yürütümü, 240 iş sağlığı ve güvenliği (120 inşaat mühendisi, 80 makine mühendisi ve 40 elektrik, elektronik mühendisi) olmak üzere toplam 640] sayıda aday sınava davet edilecektir. Ancak sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.)
 • e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak,
 • f) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak,
 • g) Bu sınava en fazla bir kez girmiş olmak,
 • ğ) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte belirtilen diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak zamanında Kurula vermiş olmak.
 • Başvurular 11.11.2015 günü başlayacak, 26.11.2015 günü çalışma saati bitiminde sona erecektir.
 • Sınava girecek adaylar, Bakanlığımız www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet sayfalarında yer alan aday başvuru sistemi bağlantısı üzerinden erişerek doldurup imzalayacakları “iş talep formu”na aşağıdaki belgeleri ekleyerek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek-Çankaya/ANKARA” adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile göndererek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
 • İş talep formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:
 • a) Başvuru sistemi üzerinden alınarak imzalanacak beyan ve özgeçmiş formu,
 • b) Diplomanın aslı gibidir onaylı sureti (Elden başvuruda bulunacak adaylar; Başkanlığımızın kayıt-kabul bürosunda diplomalarını onaylatabilirler)
 • c) Varsa ilgili kurumdan alınan onaylı denklik belgesi sureti,
 • ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 • d) 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • Posta ile yapılan başvurularda da, son başvuru tarihi 26.11.2015 tarihi olup, internet üzerinden iş talep formunun 26.11.2015 tarihine kadar doldurulması şartı ile belgelerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç 03.12.2015 mesai saati bitimine kadar ulaşması zorunludur. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra gelen belgeler ve ekleri gönderilmeksizin yapılacak online başvuru kabul edilmeyecektir
 • Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek, sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavın yapılacağı yer ve saati gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav saatine kadar aday başvuru sistemi üzerinden alabilecekleri gibi 25.12.2015 mesai saati bitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan da elden teslim alabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.
 • Yazılı sınav 26.12.2015 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde yapılacaktır. Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb.) göstermeden sınava katılamazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak için, her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış (60) puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş (70) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yer ve tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilan panosunda ve www.csgb.gov.tr ve www.itkb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
 • Başvuru koşulları ve sınav konuları hakkında detaylı bilgi ile iş talep formu, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan ve www.csgb.gov.tr ile www.itkb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • İnönü Bulvarı No: 42 Emek-Çankaya/ANKARA
Antalya Aksu belediyesi

Antalya Aksu Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alımı İlanı

Antalya, Aksu Belediyesi bünyesine 1 adet sözleşmeli Avukat alınacaktır. İlan detayları konudadır.

 • ANTALYA ILI, AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, adedi, öğrenim durumu belirtilen 1 adet tam zamanlı Sözleşmeli Avukat alımı yapılacaktır.

Sıra No

Sözleşmeli Çalışılacak Unvan

Sınıfı

Adedi

Öğrenim Durumu

1

Avukat

AH

1

Hukuk Fakültesi Mezunu

 • 1- Giriş Sınavı: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
 • 2- Sözlü sınav tarihi ve yeri: 09/11/2015 günü, Saat: 14:00 Aksu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu.
 • Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile İptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.
 • Sözlü mülakat sınavı Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanacaktır.
 • SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:
 • 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 2- Üniversitelerin Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olup, başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
 • 3- Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 • 4- Aksu İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.
 • 5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • 6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
 • BAŞVURU ŞEKLİ:
 • Adayların 02/11/2015- 04/11/2015 tarihleri arasında, saat 17.00′ a kadar Aksu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir, (posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 • BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
 • 1- Başvuru Dilekçesi
 • 2- Öğrenim Durum Belgesi onaylı Fotokopisi
 • 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 4- Sağlık Raporu
 • 5- Fotoğraf (2 adet)
 • 6- Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Erkek adaylar için)
 • 7- İkamet Belgesi
 • 8- Adli Sicil Belgesi
 • 9- Özgeçmiş (CV)
 • AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tel: 0242 426 30 49 Faks: 0242 426 30 82
 • İnternet: http://www.aksu.bel.tr
 • E-Posta: insankaynaklari@aksu.bel.tr
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalkaya Mah. 11 l.Sok. No:7 Aksu /ANTALYA
 • Halil ŞAHİN – Belediye Başkanı