Kategori arşivi: Genel İlanlar

Genel İlanlar

Btk bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

BTK Bilişim Uzmanı Alımı İlanı

 • BTK Bilişim Uzmanı Alımı İlanı
 • BTK toplam 45 adet bilişim uzman yardımıcı alıyor, bilgi teknolojileri iletişim kurulu uzman yardımcısı alımıyla ilgili detaylar aşağıdadır.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
 • BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
 • 1 – Genel Bilgiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9’uncu derece kadrolara atanacak toplam 45 (kırkbeş) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

ALAN/BÖLÜM

ADET

Sosyal bilimler alanında, üniversitelerin; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü mezunlarından

5

Hukuk alanında avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunlarından

20

Mühendislik alanında üniversitelerin, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği mezunlarından

20

 • 2 – Sınava Katılma Şartları
 • Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
 • b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinin işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile kamu yönetimi bölümü, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • c) 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
 • ç) 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, Kurumumuza başvuruda bulunan adaylar arasından, en yüksek puandan düşük puana sıralama yapılması suretiyle, başvuruda bulunan adaylardan;
 • Sosyal bilimler alanında, KPSSP-40 puan türünden ilk 100,
 • Hukuk alanında, KPSSP-79 puan türünden ilk 400
 • Mühendislik alanında, KPSSP-2 puan türünden ilk 400
 • aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.
 • Alanlar itibarıyla son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.
 • 3 – Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri
 • Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adaylar;
 • a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
 • b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
 • c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
 • ile başvurularını 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
 • Başvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.
 • Posta ile başvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile başvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.
 • 4 – Sınav ve Değerlendirme
 • Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 11-12/02/2017 tarihlerinde saat 10.00’da Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.
 • Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazananların aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
 • a) Adayın özgeçmişi,
 • b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan
 • İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.
 • Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.
 • Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve öğrenim alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.
 • Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.
 • 5 – Sınav Konuları
 • Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
 • Sosyal bilimler alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,
 • Hukuk alanında, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından
 • Mühendislik alanında, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme ve Mikro İşlemciler konularından,
 • oluşacaktır.
 • 6 – Diğer Hususlar
 • Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
 • İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları Kurumlara da bildirilir.
 • Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.
 • Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.
adalet bakanlığı

Adalet Bakanlığı İcra Katibi Alımı İlanı

 • Adalet Bakanlığı İcra Katibi Alımı İlanı
 • Adalet Bakanlığı kpss puanı ile toplamda 810 adet icra katibi alıyor. İlan detayları aşağıdadır.
 • Adalet Bakanlığından İLANEN
 • Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve Bakanlığımızca yapılacak sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 810 icra katibi alınacaktır.
 • 1- ) Genel Şartlar
 • İcra katipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin;
 • a) Türk vatandaşı olmak,
 • b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),
 • c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
 • d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
 • i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.
 • 2- ) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler
 • Adaylar 02 Ocak 2017 – 16 Ocak 2017 tarihleri arasında;
 • a) İcra katipliği sınavı başvuru formu,
 • b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
 • c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,
 • d) Örgün eğitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakının sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.
 • Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) sınav birimine gönderilecektir.
 • Adaylar, ilan edilen mahallerden sadece birine başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla mahal için başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • 3- ) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi
 • Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir mahal için ilan edilen kadro toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.
 • 4- ) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli
 • Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi en geç 27 Ocak 2017 Cuma günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.
 • Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.
 • Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 04 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
 • Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.
 • 5- ) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı
 • Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen mahal için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 13 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.
 • Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.
 • 6- ) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler
 • Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 28 Şubat 2017 Salı gününe kadar;
 • a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,
 • b) Mal Bildirimi Formu,
 • c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
 • d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.
 • 7- ) Sözlü Sınav Konuları
 • Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.
 • 8- ) Başarı Listelerinin Oluşturulması
 • Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak her bir mahal için ayrı ayrı sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.
 • Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak her bir mahal için ayrı ayrı nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı sonucu Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

 

 • İCRA KATİBİ ATAMASI YAPILACAK MAHALLER VE ATAMA İZİN SAYILARI

SINAV BİRİMİ

MAHALLER

VERİLEN İZİN

ADANA

Adana

14

ADIYAMAN

Adıyaman

2

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar

4

AKHİSAR

Akhisar

2

AKSARAY

Aksaray

5

ALANYA

Alanya

3

AMASYA

Amasya

4

ANKARA

Ankara

95

ANKARA BATI

Ankara Batı

4

ANTALYA

Antalya

32

AYDIN

Aydın

3

BAKIRKÖY

Bakırköy

36

Büyükçekmece

6

Küçükçekmece

4

BARTIN

Bartın

2

BATMAN

Batman

5

BAYBURT

Bayburt

1

BİLECİK

Bilecik

3

BOLU

Bolu

3

BODRUM

Bodrum

4

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan

2

BURDUR

Burdur

3

BURSA

Bursa

10

ÇANAKKALE

Çanakkale

6

ÇANKIRI

Çankırı

1

ÇORLU

Çorlu

13

Çerkezköy

5

ÇORUM

Çorum

10

DENİZLİ

Denizli

7

DİYARBAKIR

Diyarbakır

7

ELBİSTAN

Elbistan

3

EREĞLİ (KONYA)

Ereğli (Konya)

2

ERZİNCAN

Erzincan

3

ESKİŞEHİR

Eskişehir

16

GAZİANTEP

Gaziantep

13

GEBZE

Gebze

10

GİRESUN

Giresun

4

HATAY

Hatay

2

İNEGÖL

İnegöl

5

İSKENDERUN

İskenderun

8

İSTANBUL

İstanbul

127

Gaziosmanpaşa

5

İSTANBUL ANADOLU

İstanbul Anadolu

75

İZMİR

İzmir

65

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş

5

KARS

Kars

2

KARŞIYAKA

Karşıyaka

4

KAYSERİ

Kayseri

18

SINAV BİRİMİ

MAHALLER

VERİLEN İZİN

KIRIKKALE

Kırıkkale

3

KIRŞEHİR

Kırşehir

3

KOCAELİ

Kocaeli

14

KONYA

Konya

15

KÜTAHYA

Kütahya

5

MANAVGAT

Manavgat

2

Serik

2

MARDİN

Mardin

2

MERSİN

Mersin

16

NAZİLLİ

Nazilli

2

NEVŞEHİR

Nevşehir

4

NİĞDE

Niğde

4

OSMANİYE

Osmaniye

2

RİZE

Rize

3

SALİHLİ

Salihli

2

SAMSUN

Samsun

10

SİVAS

Sivas

4

SÖKE

Söke

7

Kuşadası

2

ŞANLIURFA

Şanlıurfa

6

TEKİRDAĞ

Tekirdağ

4

TOKAT

Tokat

4

TRABZON

Trabzon

8

VAN

Van

6

YALOVA

Yalova

2

YOZGAT

Yozgat

4

ZİLE

Turhal

5

ZONGULDAK

Zonguldak

6

TOPLAM

810

sağlık bakanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 20 adet eczacı alımı ilanı

TC. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 20 adet eczacı alacaktır. İlan ile ilgili detaylar konudadır.

 • Sağlık Bakanlığından:
 • TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI İLE ECZACI UNVANLI (YABANCI DİL YETERLİLİĞİNE SAHİP YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA EĞİTİMLİ) PERSONEL ALINACAKTIR
 • Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak 20 eczacı için ilk defa veya yeniden yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
 • A) GENEL ESASLAR
 • 1 – Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
 • 2 – Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
 • 3 – Adaylar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak ekine aşağıda belirtilen belgeleri ekleyip (notere onaylatılmayan başvuru formları kabul edilmeyecektir.);
 • – Eczacılık Fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • – Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji, Biyoteknoloji, Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Toksikoloji ve Fitoterapi alanlarından herhangi birinde Yüksek Lisans veya Doktora bölümlerinden mezun olunduğunu gösteren belgenin sureti,
 • – Yabancı Dil Sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 55 puan alındığını gösterir sonuç belgesinin suretini T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • 4 – Kura başvurusunda bulunup, kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 20 Ekim 2015 Salı – 22 Ekim 2015 Perşembe saat 18:00′ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
 • 5 – Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
 • 6 – Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, 27 Kasım 2015 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • 7 – Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
 • 8 – Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
 • 9 – Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.
 • B) Bu Kuraya Başvuramayacaklar
 • 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
 • 2- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
 • 3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,
 • 4- Emekli olan eczacılar
 • 5- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,
 • C) ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER
 • 1 – Kura sonrasında yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde ekte belirtilen yerleştikleri kurumun adresi (Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 Pk. 06520 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
 • b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır),
 • c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe,
 • ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
 • d) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
 • e) Mal bildirim formu,
 • f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.
 • C) KURA TAKVİMİ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI İLE ECZACI UNVANLI (YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA EĞİTİMLİ) PERSONEL ALIMI KURA TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

06 Ekim 2015 Salı (Başvuru başlangıç tarihi)

PBS üzerinden başvuruların yapılması

13 Ekim 2015 Salı (Son başvuru tarihi saat 18:00’a kadar)

2

19 Ekim 2015 Pazartesi saat:18:00

Başvuru evrakları son geliş tarihi ve saati

3

27 Ekim 2015 Salı

KURA TARİHİ (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

4

27 Kasım 2015 Cuma saat:18:00

Atamaya esas belgelerin son geliş tarihi ve saati

dış işleri bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Alımı İlanı

Dışişleri bakanlığı en az 50 adet aday meslek memur alacak.

 • Dışişleri Bakanlığından:
 • ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
 • I. GENEL BİLGİLER
 • 1 – Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
 • 2 – Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 50’dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
 • 3 – Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 7-8 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
 • 4 – Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.
 • II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
 • 1 – Sınava başvurabilmek için;
 • a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 • b) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1980 ve daha sonra doğmuş olanlar), lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için ise 01.01.2015 tarihi itibariyle 37 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1978 ve daha sonra doğmuş olanlar),
 • c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
 • – Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya
 • – Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,
 • 2014 veya 2015 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) KPSS-36 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak gerekmektedir.
 • d) Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
 • 2 – Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 500 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
 • 3 – Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.
 • III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
 • 1 – Giriş sınavı başvuruları 12 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ekim 2015 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
 • a) T.C. kimlik numarası,
 • b) KPSS sonuç puanının beyanı,
 • c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
 • d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,
 • e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
 • f) Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.
 • 2 – Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde YDS puanı olanların sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, YDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
 • 3 – Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi için, YDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınan puanların YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.
 • IV. SINAVIN AŞAMALARI
 • 1 – Yazılı Sınav:
 • a)Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
 • – Türkçe Kompozisyon
 • – Yabancı Dilde Kompozisyon
 • – Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
 • – Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
 • b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.
 • c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızcadan sınava girecek adaylar, İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçeden İngilizceye çeviri) en az 60 puan almaları zorunludur.
 • d) Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
 • e) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
 • – Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında almış olduğu YDS puanının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
 • – Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında YDS’den aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
 • – Yazılı sınava Almanca veya Fransızcadan girecek adayların, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldıkları puanın 70’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
 • f) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 2 – Sözlü Sınav:
 • a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
 • b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
 • c) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
 • d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
 • E-posta: sinav@mfa.gov.tr
 • Tel: (312) 2921000