Kategori arşivi: 4/B ilanları

4/B ilanları

savunma-sanayii-mustesarligi-ssm

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 35 adet sözleşmeli personel alıyor. İlan detayları aşağıdadır.
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığından:
 • ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA
 • ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ
 • SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

 

 • A. Genel
 • 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 25 (yirmibeş) Proje Mühendisi, 5 (beş) Proje Asistanı ve 5 (beş) Yönetici Asistanı olmak üzere toplam 35 (otuzbeş) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

 • Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;
 • (1) Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,
 • (2) 4-5 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 ve tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,
 • (3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
 • gerekmektedir.
 • (4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 • b. Proje Asistanı için;
 • (1) Üniversitelerin Tablo 2’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
 • (2) 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmışbeş) puan almış olmaları,
 • (3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
 • gerekmektedir.
 • (4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 • c. Yönetici Asistanı için;
 • (1) Üniversitelerin Tablo 3’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
 • (2) Tablo 3’de (I) bölümünde belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,
 • (3) Tablo 3’de (ll) bölümünde belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSS P(93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,
 • (4) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
 • gerekmektedir.
 • (5) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 • C. Başvuruda İstenen Belgeler
 • (1) Adaylar başvurularını; Müsteşarlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 17 Ş ubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat: 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.
 • a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak ).
 • b) Son 6 aya ait 4,5×6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
 • c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).
 • d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.
 • e) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
 • f) Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.
 • Ç. Sınav Çağrısı
 • (1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.
 • (2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
 • D. Sınav
 • Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.
 • E. Değerlendirme ve Atama
 • (1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması gerekmektedir.
 • (2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.
 • (3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenecektir.
 • (4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek belirlenebilecektir.
 • (5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında kontenjanlar kaydırılabilecektir.
 • (6) Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • (7) Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ mahiyetinde ilan edilecektir.
 • (8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
 • F. Bilgi Alma
 • (1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 92 81 veya (312) 411 96 64 numaralı telefonlarından temin edilebilir.
dış işleri bakanlığı

Rotterdam Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı

 • Rotterdam Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı
 • Rotterdam Başkonsolosluğu, Türk uyruklu 1 adet sözleşmeli sekreter alıyor. İlan detayları aşağıdadır.
 • T.C. ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU
 • Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
 • Başkonsolosluğumuzda münhal hale gelecek olan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
 • I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
 • 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
 • 3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 • 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 • 6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 • 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
 • 8. Türkçe ve Hollandaca dillerine çok iyi derecede hakim olmak (ayrıca İngilizce bilgisi tercih nedenidir),
 • 9. Bilgisayar kullanmak.
 • II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
 • 1. Sınava katılma isteğini belirten imzalı başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),
 • 2. Özgeçmiş (CV),
 • 3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
 • 4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü),
 • 5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Müşavirliklerinden/Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”)
 • 6. Erkek adaylar için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • 7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • 8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,
 • 9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

 

 • “Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin onaylı fotokopileri gönderilebilir.”
 • Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Yazılı Yeterlilik Sınavı:
 • Yazılı yeterlilik sınavı 14 Şubat 2017 Salı günü saat 10:00’de Rotterdam
 • Başkonsolosluğunda yapılacaktır. Sınava katılacak adayların sınav günü saat 9.30’da Başkonsolosluk binasında hazır bulunmaları beklenmektedir.
 • Sınav konuları:
 • Türkçe’den Hollandaca’ya çeviri (1 saat),
 • Hollandaca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat),
 • Türkçe kompozisyon (1 saat).
 • Matematik (1 saat),
 • a) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :
 • Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, 17 Şubat 2017 Cuma günü
 • Başkonsolosluğumuzda saat 10:00’da yapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
 • Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılapTarihi,
 • Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayar kullanımı ve yazım becerisi.
 • IV) BAŞVURU TARİHİ :
 • Başvuruların en geç 30 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar, istenen belgeler ve adayların Başkonsolosluğumuzdan veya Başkonsolosluğumuzun web sayfasından (http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr) temin edecekleri başvuru formu ile birlikte,
 • Başkonsolosluğumuz Westblaak 2 3012 KK Rotterdam adresine şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme, eksik belge ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.) Başvuru belgelerinde eksik olan adaylar, sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 • V) SINAV YERİ:
 • Yazılı Sınav: T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Westblaak 2 3012 KK Rotterdam
 • Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Westblaak 2 3012 KK Rotterdam
 • Tel : 00 31 (0)10-201 20 28
 • Fax : 00 31 (0)10-201 20 50
 • E-mail: info.cgrotterdam@mfa.gov.tr
merkez-bankasi

Merkez Bankası Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

 • Merkez Bankası Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
 • T.c. Merkez Bankası, ilandaki şartları sağlayan ekonomist alıyor, ilan detayları konudadır.
 • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA SÖZLEŞMELİ EKONOMİST ALINACAKTIR
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında ‘Ekonomist’ olarak çalıştırmak üzere adaylar aranmaktadır. Başarılı adayların; merkez bankası politikalarıyla ilgili bağımsız ve doğrudan araştırma yapmaları ve resmi politika oluşturma sürecine katkıda bulunmaları beklenmektedir. Adaylarda, analitik, sayısal ve yazılı ifade becerilerinin yanı sıra güçlü sunum becerisi aranmaktadır.

 • Bankamızda çalışan Ekonomistler, çalışmalarını yerel ve uluslararası konferanslarda sunmaya ve akademik dergilerde yayın yapmaya teşvik edilmektedir. Ekonomistlere araştırma ve seyahat desteğinin yanında kapsamlı ekonomik ve finansal verilere erişim imkanı da sağlanmaktadır.

 • Adayların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Atama İlkelerinde belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir. Bankamızda “Ekonomist” unvanıyla çalışacaklara rekabetçi bir ücret ve sosyal olanaklar sunulmaktadır.

 

 • 1 – ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Bankanın ana faaliyet alanına giren, ekonometrik modelleme, makroiktisat ve parasal iktisat, uluslararası iktisat, finansal iktisat, endüstri iktisadı, işgücü ve demografi iktisadı; ekonomik kalkınma, teknolojik değişim ve büyüme; tarım iktisadı, kentsel iktisat ve gayrimenkul iktisadı konuları ile ilgili bir dalda doktora derecesine sahip olmak ya da doktora derecesini 2017 yılı sonu itibarıyla alacak olmak,

 • İyi sunum yapabilmek, çok iyi derecede analitik, sayısal ve yazım tekniklerine sahip olmak,

 • İleri düzeyde İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 90 veya Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (IBT)’den en az 108 puan almış olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde yurt dışında İngilizce eğitim yapan üniversitelerde öğrenim görmek veya bu üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak],

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak.

 

 • 2 – BAŞVURU
 • a) Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler
 • – Özgeçmiş
 • – Adaya ait doktora tezi ve/veya akademik çalışmalar
 • – 3 adet akademik referans mektubu
 • – Diploma (Doktora derecesi alınmış ise)
 • – Yabancı Dil Belgesi
 • b) Başvuru Süresi ve Şekli
 • Adaylar başvurularını, istenen belgeleri pdf formatında 16 Aralık 2016 tarihi saat 17.30’a kadar ekonomistbasvuru@tcmb.gov.tr adresine göndermek suretiyle yapacaklardır.
 • Adaylarla ilgili referans mektupları ise ilgili akademisyenler tarafından ekonomistbasvuru@tcmb.gov.tradresine doğrudan gönderilecektir.
 • Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 • 3- MÜLAKAT
 • Koşulları taşıyan adaylar arasından, yaptıkları akademik çalışmaların niteliğinin Bankanın gereksinimlerine uygun ve yeterli olduğu belirlenenler Ekonomistlik değerlendirme mülakatına çağrılacaktır.
 • ÖNEMLİ NOT:
 • Bu sürecin, başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın genel ağ sitesinde ilan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Ege Üniversitesi, 54 adet sözleşmeli hemşire alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
 • Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye ve Özel bütçesinden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Hastane Başhekimliği bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir.

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hemşire

4 Adet

4 yıllık Sağlık yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu 
olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası ya da 2. veya 3. 
Basamak Bir Sağlık kuruluşunun yoğun bakım ünitelerinde en az 6 ay görev yapmış olmak

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hemşire

50 Adet

4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

 • Genel Şartlar:
 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • e) 2014 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanı esas alınacaktır.
 • f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • İstenilen Belgeler:
 • 1- Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir)
 • 2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
 • 3-1 Adet Fotoğraf
 • 5- KPSS sonuç belgesi
 • 6- Kimlik Fotokopisi
 • 7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
 • Önemli Not:
 • a) 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • b) isteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • c) işe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • d) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.ege.edu.tr web adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • e) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.
 • f) Yapılacak değerlend«nelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal-güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
 • g) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • h) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir,
 • (i) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.
 • Detaylı Bilgi İçin: (0232) 3901959 – 390 1852